อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   หมวด ๒ ข้อ ๒๔  จึงขอประกาศให้ประชาชนโดยทั่วไป  ได้เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐  น. เป็นต้นไป   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓  พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔, พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และเรื่องอื่น ๆ  ในกิจการตามอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook