ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
๑. นายสุรศักดิ์ เมาเสม - - ๒๕๔๐ ๑๐ พ.ค.๒๕๔๔
๒. นายสาด สุดหาร - - ๒๕๔๔ ๒๒ มิ.ย.๒๕๔๘
๓. นายทองคำ เฉลิมรัมย์ - - ๒๕๔๘ ๓๐ ก.ค.๒๕๕๒
๔. นายเสถียร ธรรมนักสุข ๑๖ ต.ค.๒๕๕๒ ๕ ก.ย.๒๕๕๖
๕. นายเสถียร ธรรมนักสุข ๒๕ พ.ย.๒๕๕๖ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔
๖. นายเนม  วันฤกษ์ ๔ ม.ค.๒๕๖๕   ปัจจุบัน
       

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy