ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง  ตำแหน่ง  
๑. นายสมเกียรติ ศรีวาจร ๒๓ ก.พ.๒๕๔๐ ๑ มี.ค.๒๕๔๒  ประธานกรรมการบริหาร  
๒. นายสมเกียรติ ศรีวาจร ๑๑ พ.ค.๒๕๔๒ ๑๐ พ.ค.๒๕๔๔    
๓. นายปกรณ์  เอ็นดู ๑๗ ก.ค.๒๕๔๔ - - ๒๕๔๖    
๔. นายแอ๊ด  จันทรี - - ๒๕๔๖ ๒๒ มิ.ย.๒๕๔๘ นายก อบต.  
๕. นายสมเกียรติ ศรีวาจร ๓๑ ก.ค.๒๕๔๘ ๓๐ ก.ค.๒๕๕๒    
๖. นายทองคำ เฉลิมรัมย์ ๖ ก.ย. ๒๕๕๒ ๕ ก.ย.๒๕๕๖    
๗. นายทองคำ เฉลิมรัมย์ ๑๙ ต.ค.๒๕๕๖ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔    
๘. นายพิชัย  เผยศิริ  ๑๘ พ.ย.๒๕๖๔   ปัจจุบัน    
           Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy