• นายสิทธิพัฒน์ เหลาทอง

  นายสิทธิพัฒน์ เหลาทอง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  • นายปรีชา ศรีนาคา

   นายปรีชา ศรีนาคา

   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • นางสาวจิราภัค จินดาศรี

  นางสาวจิราภัค จินดาศรี

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 • นางเครือฟ้า กฤชทอง

  นางเครือฟ้า กฤชทอง

  นักทรัพยากรบุคคคลชำนาญการ
 • นางสาวอารีย์ กว้างขวาง

  นางสาวอารีย์ กว้างขวาง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 • นางสาวนุชนาฎ พิศเพ็ง

  นางสาวนุชนาฎ พิศเพ็ง

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 • นางสาวสุพัตรา ดัชถุยาวัตร

  นางสาวสุพัตรา ดัชถุยาวัตร

  นิติกรปฏิบัติการ
 • นางสาวเกษรินทร์ สาโสก

  นางสาวเกษรินทร์ สาโสก

  นักวิชาการสาธารณะสุขปฏิบัติการ

เจ้าพนักงาน

  • นางสาวอาทิยา มวลทอง

   นางสาวอาทิยา มวลทอง

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  • จ่าเอกตามดวง จันทร์ดี

   จ่าเอกตามดวง จันทร์ดี

   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
  • นายภานุพงษ์ รัตนะโสภา

   นายภานุพงษ์ รัตนะโสภา

   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักจ้างตามภารกิจ

 • นางสาวญาดา ธรรมรักษ์

  นางสาวญาดา ธรรมรักษ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นายพิเชฐ ละเอียดอ่อน

  นายพิเชฐ ละเอียดอ่อน

  พนักงานขับรถยนต์
 • นายสราวุฒิ สาแก้ว

  นายสราวุฒิ สาแก้ว

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 • นายบุญโฮม สร้อยจิตร

  นายบุญโฮม สร้อยจิตร

  พนักงานตกแต่งสวน

พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวจินตนา เกษแก้ว

  นางสาวจินตนา เกษแก้ว

  คนงานทั่วไป (งานนโยบายและแผน)
 • นางประภาดา จันทนาม

  นางประภาดา จันทนาม

  นักการภารโรง
 • นายณัฐกานต์ บุตตัสสะ

  นายณัฐกานต์ บุตตัสสะ

  คนงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
 • นายพิษณุพงศ์ ผิวงาม

  นายพิษณุพงศ์ ผิวงาม

  คนงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
 • นายวินัย สิงห์ยาม

  นายวินัย สิงห์ยาม

  คนงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายจำปา เที่ยวทอง

  นายจำปา เที่ยวทอง

  พนักงานจ้างเหมาบริการ
 • นางสาวพิไลพร เครือเสาร์

  นางสาวพิไลพร เครือเสาร์

  พนักงานจ้างเหมาบริการ
 • นายเอกรัตน์ แรงจบ

  นายเอกรัตน์ แรงจบ

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy