แต่เดิม ชุมชนตำบลตะเคียน ตั้งอยู่ในบริเวณเส้นทางผ่านของหมอช้างชาวไทยอีสานเขมร กวย หรือกูย ไปจับช้างป่าในพื้นที่และประเทศกัมพูชา โดยใช้เส้นทางเข้าที่ช่องจอม ซึ่งหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ที่มาจะเป็นประการใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่าผู้คนที่มาบุกเบิกแผ้วถางป่าซึ่งรกชัน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่นี้ โดยช่วงแรกขึ้นอยู่กับตำบลกระเทียม (หมู่ที่ ๗ บ้านตะเคียน) อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

- วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ ได้จัดตั้งตำบลคูตัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านในเขตการปกครองของตำบลคูตัน

- วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๐ กิ่งอำเภอกาบเชิง ได้รับโอนตำบลคูตัน และตำบลด่าน อำเภอสังขะ

- วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๒ ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอกาบเชิง 

- วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๘ ได้แยกไปตั้งกิ่งอำเภอพนมดงรัก (๔ ตำบล ๔๓ หมู่บ้าน) 

- วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ได้รับการตั้งเป็นตำบลตะเคียน โดยแยกจากตำบลคูตัน โดยมีเขตการปกครอง รวม ๗ หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ ๑ โอนมาจากหมู่ที่ ๒ (บ้านตะเคียน) ตำบลคูตัน
หมู่ที่ ๒ โอนมาจากหมู่ที่ ๓ (บ้านสกล) ตำบลคูตัน
หมู่ที่ ๓ โอนมาจากหมู่ที่ ๗ (บ้านรุน) ตำบลคูตัน
หมู่ที่ ๔ โอนมาจากหมู่ที่ ๑๐ (บ้านใหม่ดงเย็น) ตำบลคูตัน
หมู่ที่ ๕ โอนมาจากหมู่ที่ ๑๑ (บ้านร่มราษฎร์) ตำบลคูตัน
หมู่ที่ ๖ โอนมาจากหมู่ที่ ๑๒ (บ้านโคกวัด) ตำบลคูตัน
หมู่ที่ ๗ โอนมาจากหมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ทอง) ตำบลคูตัน 

- วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๐ มีเขตการปกครอง รวม ๘ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๘ บ้านสกลพัฒนา 

- ปัจจุบัน มีเขตการปกครอง รวม ๙ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๙ บ้านตะเคียน 

- มี นายบุญส่ง จันทรี เป็นกำนัน 

- มี นายพิชัย  เผยศิริ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

- มี นายเนม  วันฤกษ์ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

- สภาตำบลตะเคียนได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy