• นายสิทธิพัฒน์ เหลาทอง

  นายสิทธิพัฒน์ เหลาทอง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  • -ไม่มีกรอบอัตรากำลัง-

   -ไม่มีกรอบอัตรากำลัง-

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
   • นายปรีชา ศรีนาคา

    นายปรีชา ศรีนาคา

    หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • นางสาวจิราภัค จินดาศรี

  นางสาวจิราภัค จินดาศรี

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 • นางเครือฟ้า กฤชทอง

  นางเครือฟ้า กฤชทอง

  นักทรัพยากรบุคคคลชำนาญการ
 • นางสาวอารีย์ กว้างขวาง

  นางสาวอารีย์ กว้างขวาง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 • นางสาวนุชนาฎ พิศเพ็ง

  นางสาวนุชนาฎ พิศเพ็ง

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 • นางสาวสุพัตรา ดัชถุยาวัตร

  นางสาวสุพัตรา ดัชถุยาวัตร

  นิติกรปฏิบัติการ
 • นางสาวเกษรินทร์ สาโสก

  นางสาวเกษรินทร์ สาโสก

  นักวิชาการสาธารณะสุขปฏิบัติการ

เจ้าพนักงาน

  • นางสาวอาทิยา มวลทอง

   นางสาวอาทิยา มวลทอง

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  • ตำแหน่งว่าง

   ตำแหน่งว่าง

   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
  • นายภานุพงษ์ รัตนะโสภา

   นายภานุพงษ์ รัตนะโสภา

   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักจ้างตามภารกิจ

 • นางสาวญาดา ธรรมรักษ์

  นางสาวญาดา ธรรมรักษ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นายบุญโฮม สร้อยจิตร

  นายบุญโฮม สร้อยจิตร

  พนักงานตกแต่งสวน
 • นายสราวุฒิ สาแก้ว

  นายสราวุฒิ สาแก้ว

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 • นายพิเชฐ ละเอียดอ่อน

  นายพิเชฐ ละเอียดอ่อน

  พนักงานขับรถยนต์
 • นายวินัย สิงห์ยาม

  นายวินัย สิงห์ยาม

  คนงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)

พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวจินตนา เกษแก้ว

  นางสาวจินตนา เกษแก้ว

  คนงาน
 • นางสาวพิไลพร เครือเสาร์

  นางสาวพิไลพร เครือเสาร์

  คนงาน
 • นางสาวนิตยา ดีสิทธิ

  นางสาวนิตยา ดีสิทธิ

  นักการภารโรง
 • นายณัฐกานต์ บุตตัสสะ

  นายณัฐกานต์ บุตตัสสะ

  คนงาน
 • นายพิษณุพงศ์ ผิวงาม

  นายพิษณุพงศ์ ผิวงาม

  คนงาน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายจิระศักดิ์ แสนบุตร

  นายจิระศักดิ์ แสนบุตร

  จ้างเหมาบริการ
 • นายนฤเบศ อยู่ยงค์

  นายนฤเบศ อยู่ยงค์

  พนักงานจ้างเหมาบริการ
 • นายจำปา เที่ยวทอง

  นายจำปา เที่ยวทอง

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy