วิสัยทัศน์ (VISION)

“เป็นองค์กรหลักที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ตำบลตะเคียนอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เกิดความยั่งยืน"

 

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาการจัดการศึกษา การสาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสบเรียบร้อยภายในชุมชนและเขตชายแดน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
5. พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6. พัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

 

เป้าประสงค์การพัฒนา

1. พัฒนาการจัดการศึกษา การสาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนและชายแดน
4. ประชาชนมีความสามัคคีป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆได้ ปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนลดลงเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด
5. ประชาชนมีอาชีพสร้างรายได้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนอย่างทั่วถึง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy