วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้าน/ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นายพิชัย เผยศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การดำรงชีพให้กับผู้ที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ชุดต่อครอบครัว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จำนวน 298 ราย

142681
142671
142680
142673
142674
142677
142676
142683
142682
142672

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy