ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยกำหนดให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของรัฐ พร้อมสามารถแสดงความคิดเห็นได้ และในการให้ข้อมูลข่าวสารนี้ต้องไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลอื่นหรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ สามารถยื่นเรื่องขอข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ในวัน เวลาราชการ หรือในช่วงพักเที่ยง และวันเสาร์เต็มวัน หรือเว็บไซด์ www.takean.go.th  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จึงขอยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนที่ ๔๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประกอบด้วย รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy