อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 2   ข้อ 24 จึงขอประกาศให้ประชาชนโดยทั่วไปได้เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ในวันที่ 11 เดือนเมษายน 2567 เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy