22
122

          เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 นำโดย นายพิชัย เผยศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดทุกคน

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีเกียรติและศักดิ์ศรีปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy