วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายพิชัย  เผยศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและเข้าร่วมรับการอบรมในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 55 คน โดยมีนายสุภณัฐ  ศิริทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการมีคุณธรรม จริยธรรมและวินัยข้าราชการ" และในช่วงบ่ายในหัวข้อเรื่อง "กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ,การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะปละประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม"

-256725
-256728
-256723
-25673
-25672
-2567
-25675
-25679

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy