อาศัยตามมาตราข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 (3) ภายใต้ข้อบังคับตามมาตรา 14 มาตรา 15 กำหนดว่าหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมในการตรวจการจ้างของทางราชการได้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (จากซอยบ้านนายพรชัย  เหลาคม ถึงคลองส่งน้ำ)  บ้านใหม่ดงเย็น หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook