ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประกาศรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2021 จำนวน 4 ประเภทรางวัล แบ่งเป็นโล่เกียรติยศ 131 หน่วยงาน และประกาศเกียรติคุณ 931 หน่วยงาน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA Awards 2021) จำนวน 2 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย
1. ประเภทที่ 1 รางวัลโล่เกียรติยศสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สูงสุดในแต่ละประเภท หน่วยงาน และจังหวัด จำนวน 83 รางวัล (75)
2. ประเภทที่ 4 รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานของรัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่มีผลการประเมินฯ ในระดับ AA คือ มีคะแนนมากกว่า 95 คะแนน ขึ้นไป (732)

รายละเอียดสามารถเข้าดูเพิ่มเติมได้ที่ https://itas.nacc.go.th/home/detailnews/2362

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.