ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะที่ปรึกษาจาก 4 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรื่อง ผลคะแนนการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้คะแนนรวม 98.5 คะแนน ระดับผลการประเมิน AA

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.