อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๓) บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ใน การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๙) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ในการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๔๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จึงออกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์สถานที่กักกัน (Local Quarantine) ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ณ  ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านตะเคียน หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.