ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เห็นควรให้วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” และมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวันดังกล่าวของทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในฐานะที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและพัฒนาความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อม และเกิดการประสานความร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564 ภายใต้หัวข้อ“อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย มิติใหม่สู่ความท้าทายในอนาคต” (New Era of Thai Environmental Health towards Future Challenges) ในกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน โดยการสร้างพื้นที่เขียว เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ปลูกต้นไม้ เช่น ต้นตะเคียน ต้นยางนา ช่วยกรองฝุ่นและดูดมลพิษ  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

🌏มาร่วมกันแสดงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของทุกคน #วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564 #Covid-19 #กรมอนามัย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.