อนุสนธิคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ที่ 475/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ นั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 ราย และเพิ่มเติมพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดที่นี่

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook