องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  จึงมีความประสงค์จะรับโอน พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง และว่างกรณีโอน (ย้าย) ในห้วงเวลาดังกล่าว จำนวน  2  ตำแหน่ง 2 อัตรา  ดังนี้

1.  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  จำนวน  1  อัตรา

2.  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  จำนวน  1  อัตรา

 

โดยผู้ที่ประสงค์จะขอโอนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

2.  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

3. เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

4. มีคุณลักษณะอื่นครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่รับโอน

5. ผู้ใดประสงค์จะขอโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอนพร้อมสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 และหนังสือรับรองความประพฤติ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29  เมษายน  2564  ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0 4455 9011 รายละเอียดแนบท้าย

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook