ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน มีความประสงค์รับโอน  พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้

1. นิติกร (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)  จำนวน  1  อัตรา

2. นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)  จำนวน  1  อัตรา

3. เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)  จำนวน  1  อัตรา

4. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)  จำนวน  1  อัตรา  

ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะขอโอนให้ยื่นคำร้องขอโอนประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1. คำร้องขอโอน

2. หนังสือยินยอมให้โอน

3. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา

4. สำเนาหนังสือทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล

5. เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงนำเรียนมายังท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทราบ โดยสามารถยื่นเอกสารขอโอนได้ที่สำนักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 4455 9011  ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดแนบท้าย

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook