จังหวัดสุรินทร์แจ้งว่า ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในทุกระดับ เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้านความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้ประกาศนโยบาย ดังนี้

๑. นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. นโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดสุรินทร์ใสสะอาด"

๓. เจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดสุรินทร์ใสสะอาด"

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ข้างต้น 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.