ด้วยกระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือจังหวัดให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง จังหวัดสุรินทร์ จึงขอความร่วมมือให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามแนวทางประกาศ เรื่อง นโยบายการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่วยลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.