ประกาศอำเภอกาบเชิง

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ยื่นคำร้องขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลตะเคียน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

นายอำเภอกาบเชิง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๓๖ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔.

เรืองยศ  สิ้มนุกูลเจริญ

(นายเรืองยศ  สิ้มนุกูลเจริญ)

นายอำเภอกาบเชิง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

287454
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1014
1219
6143
259975
20126
32743
287454

Your IP: 35.171.164.78
2021-04-15 18:29

Facebook