ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม ๒๕๖๓  ได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีมติสรุปได้ดังนี้

๑. รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๓

๒. รับทราบรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. รับทราบรายงานการผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ประจำปี ๒๕๖๓

๔. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. เลือก นายสิทธิพัฒน์  เหลาทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แทนตำแหน่งที่ว่างลง

๖. เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓

๗. อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายรายจ่ายในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้

๗.๑ โต๊ะหินอ่อน ขนาดหน้า ๙๐ x ๑๗๐ เซนติเมตร ที่นั่งตัวสั้น ๓๗ x ๙๐ เซนติเมตร ที่นั่งตัวยาว ๓๗ x ๑๗๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ชุด

    

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

287477
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1037
1219
6166
259975
20149
32743
287477

Your IP: 35.171.164.78
2021-04-15 18:37

Facebook