วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.  นายทองคำ เฉลิมรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้ร่วมระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (หนองห้วยทรายทอง) ที่ดินระวาง 5737 IV 5498 บ้านใหม่ดงเย็น หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน และประชาชนร่วมสังเกตการณ์ เพื่อให้ได้ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

ทั้งนี้  ที่ดินสาธารณประโยชน์ เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งหมายถึงที่ดินสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติ หรือเกิดขึ้นโดยการใช้ร่วมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า ทางบก ทางน้ำ สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ ที่สาธารณประโยชน์ประจำตำบลหรือหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งนายอำเภอท้องที่ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์

173620
173621
2407760822161943305281936103473863204313921n
173622
173618
173619

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.