วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นำโดย นายทองคำ  เฉลิมรัมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมการปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องใน 4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564 ภายใต้หัวข้อ  “อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย มิติใหม่สู่ความท้าทายในอนาคต” (New Era of Thai Environmental Health towards Future Challenges) เพื่อแสดงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสกล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียน จิตอาสา และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ต้นตะเคียน และต้นยางนา) จำนวน 240 ต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ และลดมลพิษทางอากาศ ทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีทุกคน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

มาร่วมกันแสดงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของทุกคน #วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564 #Covid-19 #กรมอนามัย

9405
9412
9428
9423
9422
9420
9418
9417
9400
9393

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.