วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายทองคำ เฉลิมรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย กรณีที่อยู่อาศัย 1 ราย และคอกสัตว์ 3 ราย ที่ประชุมมีมติช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุซ่อมแซม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการปิดประกาศรายชื่อผู้ที่จะช่วยเหลือ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน และที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านให้ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน แล้วจะดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

451463
451462
451460
451456
451451
451449
451445

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook