เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นายเสถียร ธรรมนักสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณากำหนดว่าปี 2564 จะมีกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใดมีกำหนดกี่วัน และให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดกี่วัน และเรื่องอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

046
042
039
036
033
021
020
019
007
013

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.