เมื่อวันที่  27  เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นายเสถียร ธรรมนักสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อรายงานสถานะการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 10 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564) และข้อราชการอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

046
042
039
036
033
021
020
019
007
013

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.