ประกาศอำเภอกาบเชิง

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ยื่นคำร้องขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลตะเคียน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

นายอำเภอกาบเชิง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๓๖ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔.

เรืองยศ  สิ้มนุกูลเจริญ

(นายเรืองยศ  สิ้มนุกูลเจริญ)

นายอำเภอกาบเชิง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.