อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 2   ข้อ 24 จึงขอประกาศให้ประชาชนโดยทั่วไปได้เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 10 เดือนเมษายน 2566 เวลา 09.30  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  พิจารณาข้อบัญญัติรายจ่าย ประปีงบประมาณ 2567

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy