องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รุ่นดังนี้ 

รุ่นที่ 1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียน วันที่ 31 สิงหาคม 2565 และวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ วัดสันติวิเวก รุ่นที่ 2 นักเรียนโรงเรียนบ้านสกลและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านสกลและ 2 จำนวน 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2.เพื่อสำรวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก และจัดทำทะเบียนพรรณไม้ จัดทำทะเบียนพันธุ์สัตว์ และทะเบียนทะเบียนทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ ในพื้นที่ปกปัก และในชุมชนตำบลตะเคียน 3.เพื่อปกปักพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์ให้คงอยู่สืบต่อไป 4.เพื่อสร้างความสามาคคีในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลตะเคียน 5.เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษา อนุรักษ์ ดูแลพันธุ์ไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อสืบสานให้คงอยู่สือต่อไป 6. เพื่อจัดตั้ง "ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลตะเคียน"

11
186
3048606655311542848900949577557465579277897n
LINEALBUM065117
3
2
9
10
0
4

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy