องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเครือข่ายจิตอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควัน  ประจำปี  2567  โดยมีนาย  นายสมจิตร  นายลอย  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  เป็นประธานในพิธี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงความเสี่ยงจาดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติไฟผ่าและหมอกควัน  ในระกับหมู่บ้าน  และเตรียมพร้อมสาธารณภัยและภัยพิบัติไฟป่าและหมอกควันที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่  ในวันที่  15  พฤษภาคม  2567   ณ  ศาลากลางหมู่บ้านตะเคียน  หมู่ที่  1  ตำบลตะเคียน  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม  จำนวน  50  คน

PM245
PM235
PM225
PM215
PM205
PM25

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy