องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนได้จัดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ประจำปี 2567"  ขึ้นระหว่างวันที่  9  -10  เมษายน  2567  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ และเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จำนวน 60 คน

P1036044
P1035996
P1035945
P1035932
P1035911
P1035899
P1035910

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy