องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๖  เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy