ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๓ กำหนดให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็น "วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ" และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  อนุมัติให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” กรมป่าไม้จึงขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกตามโรงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า หรือกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ หรือที่เห็นสมควร

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการจะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรต้นไม้ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จึงขอเชิญชวนประชาชน ส่วนราชการ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ร่วมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่  ๒๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๓๐  น. แปลงปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น บริเวณป่าสาธารณประโยชน์ บ้านตะเคียน หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.