คำแถลงนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
วันที่   ๒  ธันวาคม   ๒๕๕๖

เรียน  ท่านประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๕๘  บัญญัติไวว่า  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา ๕๘/๕  บัญญัติไวว่า  ก่อนนายกองค์การบริหารสวนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารสวนตำบล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กระผม   นายทองคำ  เฉลิมรัมย์   ไดรับความไววางใจจากประชาชนในเขตตำบลตะเคียนเลือก กระผมให้มาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  เพื่อเป็นตัวแทนของชาวตำบลตะเคียน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา ๔  ปี  ในการที่ไดลงพื้นที่เพื่อทำความรูจักและรับทราบถึงปัญหาของประชาชน ในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมานี้   กระผมได้รับทราบถึงปัญหาและได้ให้สัญญาประชาคมกับพ่อแม่ พี่น้อง ชาวตำบลตะเคียนว่าจะบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   โดยให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม  คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ด้วยความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ตำบลตะเคียนน่าอยู่  ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีรายได้  ได้รับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน  โดยจะนำวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการพัฒนาตำบลตะเคียน ซึ่งสัญญาประชาคมที่กระผมไดให้ไวกับประชาชนในครั้งนี้  นับว่าเป็นภารกิจอันสำคัญที่กระผมจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้ประชาชนไดรับความพอใจ  และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นโยบายที่กระผมจะได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ในวันนี้จะเป็นนโยบายที่จะนำไปปฏิบัติให้เห็นผลอย่างชัดเจน เป็นต้นว่า  จะบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการพัฒนาตำบลตะเคียน  ตั้งแต่การจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล  กระผมมีความตั้งใจที่จะทำให้ประชาชนในตำบลตะเคียน  มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  การได้ออกเยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่ประจำ  ทำให้ทราบสภาพปัญหา  และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาตำบลตะเคียนต่อไป

กระผมยอมรับว่าอนาคตในทางการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน  ซึ่งขึ้นอยู่กับการสนับสนุนและความต้องการของประชาชนตำบลตะเคียน  ว่าจะเลือกผู้บริหารท้องถิ่นลักษณะไหนข้ามาบริหาร  ดังนั้น กระผมพร้อมทีมงานบริหารจะมุ่งมั่นตั้งใจ  และขอทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนาตำบลตะเคียน ให้มีความเจริญในทุกด้าน ประชาชนอยู่ดีกินดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ตามที่จะได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนไดรับทราบต่อไป

ท่านประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลตะเคียน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ถูกกำหนดให้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ตามแผนพัฒนาตำบล และต้องเป็นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 

นโยบายที่กระผมจะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนในวันนี้   ก็จะปฏิบัติให้สอดคลองกับหลักการดังกล่าวข้างต้น   โดยนโยบายที่กำหนดไวมีทั้งหมด  ๗  ด้านด้วยกัน ดังนี้

๑. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมให้มีการเรียนรูของประชาชนในตำบล  การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการเรียนรูชุมชน  ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้
๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง
๑.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และให้มีประสิทธิภาพ
๑.๓ ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรูในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้
๑.๔ ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง
๑.๕ ส่งเสริมการเรียนรูและการศึกษาแบบตลอดชีวิตแกประชาชนในตำบล
๑.๖ ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลตะเคียน เช่น งานประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา  งานประเพณีสงกรานต์  งานประเพณีลอยกระทง  ฯลฯ 
๑.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น งานเทศน์มหาชาติ  งานปริวาสกรรม  ฯลฯ
๑.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๑.๙ สนับสนุนให้มีสนามกีฬา และมีการจัดแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชนทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

๒. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแกประชาชนในตำบล ให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้
๒.๑ ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง
๒.๒ สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล
๒.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลตะเคียนมีความรูเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ  โดยให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี  รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
๒.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลตะเคียน  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย
๒.๕ สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตำบลตะเคียนตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
๒.๖ ส่งเสริมและปรับปรุงปรุงระบบสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์
๒.๗ ปรับภูมิทัศน์สถานที่สำคัญ  และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
๒.๘ รณรงค์สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชนอย่างคุ้มค่าสูงสุด โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน  สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะ  การตรวจคุณภาพน้ำ  สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชุมชน

๓. นโยบายด้านสังคม
องค์การบริหารสวนตำบลตะเคียน  จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลตะเคียนเป็นชุมชนที่ปลอดภัย  น่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนไดรับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีแนวทางดังนี้
๓.๑ ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่  และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน
๓.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบล
๓.๓ ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แกครอบครัว
๓.๔ สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล
๓.๕ ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
๓.๖ ส่งเสริม และเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ  โดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม
๓.๗ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายไดน้อยและผู้ยากไร้
๓.๘ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล  ในการป้องกันและปราบปรามและบำบัดยาเสพติด 

๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายไดลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ   โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบล โดยมีแนวทางดังนี้
๔.๑ สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม  โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี  มั่นคงส่งเสริมการค้า  จัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม
๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน  และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง
๔.๓ ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายไดให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๔.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนไดนำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แกราษฎรในท้องถิ่น
๔.๕ จัดตั้งกองทุนกูยืมเพื่อการประกอบอาชีพ  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการที่ขาดเงินทุนให้แก่ราษฎรในตำบลตะเคียน 

๕. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน   มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ไดมาตรฐาน  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีแนวทางดังนี้
๕.๑ สร้าง ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี  เช่น  ดำเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการ  ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยาง ถนนลูกรังบดอัดแน่น  หรือปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา   การขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการพาณิชย์ให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น  เพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกที่
๕.๒ สร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมูบ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล โดยสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมวางระบบท่อส่งน้ำทุกหมู่บ้าน การขยายเขตระบบประปา ก่อสร้างและปรับปรุงประปาหมูบ้าน สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน
๕.๓ สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
๕.๔ ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการเครื่องมือ  เครื่องจักรกล บุคลากรในการพัฒนาและแกไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตะเคียน
๕.๕ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
๕.๖ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน  ในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

๖. นโยบายด้านการทองเที่ยว
๖.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน
๖.๒ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น ภาษาท้องถิ่น ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน
๖.๓ ส่งเสริมการพัฒนาจุดชมวิวช่องปลดต่างและจุดชมวิวช่องตาขอดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๖.๔ พัฒนาบริเวณหนองน้ำสกลให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และพัฒนาให้มีกลุ่มอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นในบริเวณหนองน้ำสาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดรายไดในชุมชนของตำบล 

๗. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้
๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน  ไดแก่  การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน  โดยการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตำบลตะเคียน”
๗.๒ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่น ๆ ทุกแห่งในกรณีที่เหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
๗.๓ เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ สถาบันองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ
๗.๔ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทำงาน  โดยนำการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ มีการจัดการระบบการบริหาร และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ด้วยความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ
๗.๕ สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล และค่าตอบแทนแนวใหม่  โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานโดยดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
๗.๖ เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาส  ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารทองถิ่นมากขึ้น  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
๗.๗ สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญ และกำลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท  เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ
๗.๘ สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงาน  สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ให้ไดรับการฝึกอบรมไดเพิ่มพูนความรูทักษะ และมีประสบการณในการทำงานมากยิ่งขึ้น
๗.๙ บริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง
๗.๑๐ พัฒนารายไดขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  โดยการปรับปรุงระบบการจัดการเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
๗.๑๑ ซ่อมแซม  ต่อเติม  ปรับปรุง  อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
๗.๑๒ ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนให้มีมาตรฐาน  พรอมที่จะจัดประชุมในระดับต่าง ๆ
๗.๑๓ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้พรอมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตำบลตะเคียน 

ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลตะเคียน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นโยบายทั้ง  ๗  ด้านที่กระผมได้แถลงต่อสภาดังกล่าวข้างต้น  จะไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้  หากไม่ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และที่สำคัญอย่างยิ่งคือจากประชาชนในตำบลตะเคียน  ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในตำบลตะเคียน เลือกให้เข้ามาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ดังนั้น ในระยะเวลา ๔ ปีต่อไปนี้  กระผมพร้อมทีมงานบริหารจะเป็นผู้ประสานเพื่อขอคำแนะนำและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตามที่กระผมได้กล่าวมา  เพื่อพัฒนาตำบลตะเคียน ให้มีความเจริญในทุกด้านให้ ประชาชนอยู่ดีกินดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ตามวิสัยทัศน์  “ยึดมั่นธรรมาภิบาล  ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ในวันนี้   ขอขอบคุณครับ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

287352
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
912
1219
6041
259975
20024
32743
287352

Your IP: 35.171.164.78
2021-04-15 17:41

Facebook