คำแถลงนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
วันที่   ๒  ธันวาคม   ๒๕๕๖

เรียน  ท่านประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๕๘  บัญญัติไวว่า  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา ๕๘/๕  บัญญัติไวว่า  ก่อนนายกองค์การบริหารสวนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารสวนตำบล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กระผม   นายทองคำ  เฉลิมรัมย์   ไดรับความไววางใจจากประชาชนในเขตตำบลตะเคียนเลือก กระผมให้มาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  เพื่อเป็นตัวแทนของชาวตำบลตะเคียน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา ๔  ปี  ในการที่ไดลงพื้นที่เพื่อทำความรูจักและรับทราบถึงปัญหาของประชาชน ในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมานี้   กระผมได้รับทราบถึงปัญหาและได้ให้สัญญาประชาคมกับพ่อแม่ พี่น้อง ชาวตำบลตะเคียนว่าจะบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   โดยให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม  คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ด้วยความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ตำบลตะเคียนน่าอยู่  ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีรายได้  ได้รับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน  โดยจะนำวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการพัฒนาตำบลตะเคียน ซึ่งสัญญาประชาคมที่กระผมไดให้ไวกับประชาชนในครั้งนี้  นับว่าเป็นภารกิจอันสำคัญที่กระผมจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้ประชาชนไดรับความพอใจ  และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นโยบายที่กระผมจะได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ในวันนี้จะเป็นนโยบายที่จะนำไปปฏิบัติให้เห็นผลอย่างชัดเจน เป็นต้นว่า  จะบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการพัฒนาตำบลตะเคียน  ตั้งแต่การจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล  กระผมมีความตั้งใจที่จะทำให้ประชาชนในตำบลตะเคียน  มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  การได้ออกเยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่ประจำ  ทำให้ทราบสภาพปัญหา  และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาตำบลตะเคียนต่อไป

กระผมยอมรับว่าอนาคตในทางการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน  ซึ่งขึ้นอยู่กับการสนับสนุนและความต้องการของประชาชนตำบลตะเคียน  ว่าจะเลือกผู้บริหารท้องถิ่นลักษณะไหนข้ามาบริหาร  ดังนั้น กระผมพร้อมทีมงานบริหารจะมุ่งมั่นตั้งใจ  และขอทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนาตำบลตะเคียน ให้มีความเจริญในทุกด้าน ประชาชนอยู่ดีกินดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ตามที่จะได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนไดรับทราบต่อไป

ท่านประธานสภา   สมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลตะเคียน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ถูกกำหนดให้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ตามแผนพัฒนาตำบล และต้องเป็นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 

นโยบายที่กระผมจะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนในวันนี้   ก็จะปฏิบัติให้สอดคลองกับหลักการดังกล่าวข้างต้น   โดยนโยบายที่กำหนดไวมีทั้งหมด  ๗  ด้านด้วยกัน ดังนี้

๑. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมให้มีการเรียนรูของประชาชนในตำบล  การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการเรียนรูชุมชน  ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้
๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง
๑.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และให้มีประสิทธิภาพ
๑.๓ ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรูในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้
๑.๔ ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง
๑.๕ ส่งเสริมการเรียนรูและการศึกษาแบบตลอดชีวิตแกประชาชนในตำบล
๑.๖ ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลตะเคียน เช่น งานประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา  งานประเพณีสงกรานต์  งานประเพณีลอยกระทง  ฯลฯ 
๑.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น งานเทศน์มหาชาติ  งานปริวาสกรรม  ฯลฯ
๑.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๑.๙ สนับสนุนให้มีสนามกีฬา และมีการจัดแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชนทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

๒. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแกประชาชนในตำบล ให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้
๒.๑ ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง
๒.๒ สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล
๒.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลตะเคียนมีความรูเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ  โดยให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี  รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
๒.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลตะเคียน  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย
๒.๕ สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตำบลตะเคียนตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
๒.๖ ส่งเสริมและปรับปรุงปรุงระบบสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์
๒.๗ ปรับภูมิทัศน์สถานที่สำคัญ  และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
๒.๘ รณรงค์สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชนอย่างคุ้มค่าสูงสุด โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน  สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะ  การตรวจคุณภาพน้ำ  สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชุมชน

๓. นโยบายด้านสังคม
องค์การบริหารสวนตำบลตะเคียน  จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลตะเคียนเป็นชุมชนที่ปลอดภัย  น่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนไดรับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีแนวทางดังนี้
๓.๑ ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่  และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน
๓.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบล
๓.๓ ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แกครอบครัว
๓.๔ สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล
๓.๕ ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
๓.๖ ส่งเสริม และเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ  โดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม
๓.๗ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายไดน้อยและผู้ยากไร้
๓.๘ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล  ในการป้องกันและปราบปรามและบำบัดยาเสพติด 

๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายไดลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ   โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบล โดยมีแนวทางดังนี้
๔.๑ สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม  โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี  มั่นคงส่งเสริมการค้า  จัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม
๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน  และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง
๔.๓ ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายไดให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๔.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนไดนำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แกราษฎรในท้องถิ่น
๔.๕ จัดตั้งกองทุนกูยืมเพื่อการประกอบอาชีพ  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการที่ขาดเงินทุนให้แก่ราษฎรในตำบลตะเคียน 

๕. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน   มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ไดมาตรฐาน  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีแนวทางดังนี้
๕.๑ สร้าง ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี  เช่น  ดำเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการ  ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยาง ถนนลูกรังบดอัดแน่น  หรือปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา   การขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการพาณิชย์ให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น  เพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกที่
๕.๒ สร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมูบ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล โดยสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมวางระบบท่อส่งน้ำทุกหมู่บ้าน การขยายเขตระบบประปา ก่อสร้างและปรับปรุงประปาหมูบ้าน สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน
๕.๓ สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
๕.๔ ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการเครื่องมือ  เครื่องจักรกล บุคลากรในการพัฒนาและแกไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตะเคียน
๕.๕ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
๕.๖ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน  ในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

๖. นโยบายด้านการทองเที่ยว
๖.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน
๖.๒ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น ภาษาท้องถิ่น ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน
๖.๓ ส่งเสริมการพัฒนาจุดชมวิวช่องปลดต่างและจุดชมวิวช่องตาขอดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๖.๔ พัฒนาบริเวณหนองน้ำสกลให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และพัฒนาให้มีกลุ่มอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นในบริเวณหนองน้ำสาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดรายไดในชุมชนของตำบล 

๗. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้
๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน  ไดแก่  การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน  โดยการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตำบลตะเคียน”
๗.๒ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่น ๆ ทุกแห่งในกรณีที่เหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
๗.๓ เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ สถาบันองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ
๗.๔ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทำงาน  โดยนำการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ มีการจัดการระบบการบริหาร และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ด้วยความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ
๗.๕ สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล และค่าตอบแทนแนวใหม่  โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานโดยดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
๗.๖ เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาส  ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารทองถิ่นมากขึ้น  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
๗.๗ สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญ และกำลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท  เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ
๗.๘ สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงาน  สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ให้ไดรับการฝึกอบรมไดเพิ่มพูนความรูทักษะ และมีประสบการณในการทำงานมากยิ่งขึ้น
๗.๙ บริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง
๗.๑๐ พัฒนารายไดขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  โดยการปรับปรุงระบบการจัดการเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
๗.๑๑ ซ่อมแซม  ต่อเติม  ปรับปรุง  อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
๗.๑๒ ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนให้มีมาตรฐาน  พรอมที่จะจัดประชุมในระดับต่าง ๆ
๗.๑๓ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้พรอมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตำบลตะเคียน 

ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลตะเคียน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นโยบายทั้ง  ๗  ด้านที่กระผมได้แถลงต่อสภาดังกล่าวข้างต้น  จะไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้  หากไม่ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และที่สำคัญอย่างยิ่งคือจากประชาชนในตำบลตะเคียน  ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในตำบลตะเคียน เลือกให้เข้ามาทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ดังนั้น ในระยะเวลา ๔ ปีต่อไปนี้  กระผมพร้อมทีมงานบริหารจะเป็นผู้ประสานเพื่อขอคำแนะนำและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตามที่กระผมได้กล่าวมา  เพื่อพัฒนาตำบลตะเคียน ให้มีความเจริญในทุกด้านให้ ประชาชนอยู่ดีกินดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ตามวิสัยทัศน์  “ยึดมั่นธรรมาภิบาล  ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ในวันนี้   ขอขอบคุณครับ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.