วิสัยทัศน์ (VISION) 

ชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดีมีส่วนร่วม

 

พันธกิจ (MISSION) 

. พัฒนาการจัดการศึกษา การสาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสบเรียบร้อยภายในชุมชนและเขตชายแดน
. ส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
. พัฒนาปรังปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
. พัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
. ยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

 

เป้าประสงค์การพัฒนา 

. พัฒนาการจัดการศึกษา การสาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนและชายแดน
. ประชาชนมีความสามัคคีป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆได้ ปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนลดลงเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด
. ประชาชนมีอาชีพสร้างรายได้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนอย่างทั่วถึง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

287525
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1085
1219
6214
259975
20197
32743
287525

Your IP: 35.171.164.78
2021-04-15 18:59

Facebook