ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๒๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook

จำนวนผู้เข้าชม

029394
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
215
284
1414
14991
499
7161
29394

Your IP: 3.235.66.217
2020-04-02 12:20