ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตะเคียน  ได้จัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน : อบรมการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาตำบลตะเคียนให้มีการบริหารจัดการน้ำที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ให้กับประชาชน สามารถลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยการสร้างโอกาสให้คนยากจนได้ใช้ประโยชน์จากน้ำและดินสู่แปลงการเกษตรผสมผสานด้วยการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนพัฒนาและยกระดับเป็นพื้นที่พัฒนาการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อเป็นแบบอย่างและขยายผลสู่พื้นที่

เพื่อให้การดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฯ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้าย

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook

จำนวนผู้เข้าชม

031165
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
116
229
997
16980
2270
7161
31165

Your IP: 3.215.182.81
2020-04-09 07:56