ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตะเคียน  ได้จัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน : อบรมการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาตำบลตะเคียนให้มีการบริหารจัดการน้ำที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ให้กับประชาชน สามารถลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยการสร้างโอกาสให้คนยากจนได้ใช้ประโยชน์จากน้ำและดินสู่แปลงการเกษตรผสมผสานด้วยการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนพัฒนาและยกระดับเป็นพื้นที่พัฒนาการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อเป็นแบบอย่างและขยายผลสู่พื้นที่

เพื่อให้การดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฯ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้าย

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้กำหนดจัดโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน : อบรมการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่ให้มีการบริหารจัดการน้ำที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ให้กับประชาชน สามารถลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยการสร้างโอกาสให้คนยากจนได้ใช้ประโยชน์จากน้ำและดินสู่แปลงการเกษตรผสมผสานด้วยการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนพัฒนาและยกระดับองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเป็นพื้นที่พัฒนาการจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เพื่อเป็นแบบอย่างและขยายผลสู่พื้นที่  ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2563  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นสมควร เปิดรับลงทะเบียนจำนวน 45 คน ท่านใดสนใจกรุณากรอกเข้าร่วมโครงการฯ ตามท้ายนี้

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้กำหนดจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ครั้งที่  ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน รวมเป็นเงิน ๕๑๔,๔๕๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้กำหนดจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ครั้งที่  ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน รวมเป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐.๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Facebook

จำนวนผู้เข้าชม

021536
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
34
216
943
8314
4544
3913
21536

Your IP: 3.227.252.191
2020-02-29 01:01