ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบกําหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับหมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตําบลตะเคียน สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

119766
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
168
514
682
103943
16554
20777
119766

Your IP: 3.230.119.106
2020-09-28 09:57

การบริหารงาน