ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๒๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

159543
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
346
764
2494
141687
15006
22814
159543

Your IP: 34.237.138.69
2020-11-25 08:34