เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานศูนย์ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์  ชั้น ๒  อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์  อำเภอเมืองสุรินทร์  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้มอบหมายให้ นายสหภาพ  บุญครอง  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.  ในฐานะกรรมการและเลขานุการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตะเคียน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ภายใต้กรอบภารกิจ ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑. ภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน (Crime Control & Prevention) คือการ เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชญากรรม การป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการกระทำผิดกฎหมาย ต่างๆในชุมชน การยับยั้งหรือชะลอสถานการณ์มิให้เกิดความขัดแย้งข้อพิพาทหรือการกระทำผิดทางกฎหมายเกิดขึ้น รวมทั้งการเฝ้าระวังป้องกันการควบคุมสถานการณ์การจัดระเบียบชุมชน และการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เช่น ระเบียบ/กฎหมายที่จำเป็น กระบวนยุติธรรม สิทธิและหน้าที่พลเมือง โดยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ เช่น โครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษา (ในเขตที่ตั้งศูนย์) ใน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษาในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน การให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นหรือ เกฎหมายในชีวิตประจําวันแก่ประชาชน เป็นต้น

๒. ภารกิจด้านการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแส (Receiving a Complaint & a Evidence of a Criminal) เกี่ยวกับการรับเรื่องและจัดการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ปัญหาความไม่เป็นธรรมของ ประชาชน และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ตลอดจนการช่วยเหลือ ดูแล ให้คําแนะนําและแก้ไข ปัญหาในเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับความเดือนร้อนหรือผู้ที่ต้องการคําแนะนําเบื้องต้นทางด้านกฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม เช่น โครงการ/กิจกรรมในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การให้ความช่วยเหลือ ดูแลให้คําแนะนํา และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ที่ ต้องการคําแนะนําเบื้องต้นทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนด แนวทางในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์แก่ประชาชน เป็นต้น

๓. ภารกิจด้านการจัดการความขัดแย้ง(conflict Management) เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนตามหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์(ดูแลรักษา/สร้างสัมพันธภาพระหว่างเหยื่อ ผู้กระทำผิด และชุมชน) การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน และการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ มีการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหรือความขัดแย้งนั้น เช่น โครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ปร ะชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชน แนะนําให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนถึงข้อดีของการไกล่เกลี่ยและระงับข้อ พิพาท การจัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยประจําศูนย์ เป็นต้น

๔. ภารกิจด้านการเยียวยาหรือเสริมพลัง แก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน(Community & Victim Empowerment) การให้ความช่วยเหลือ ดูแล ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจาก อาชญากรรม และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามหน้าที่ เช่น โครงการ/กิจกรรมการให้ความรู้ ให้คําแนะนํา หรือให้คําปรึกษาในการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ การจัดอบรมเทคนิคการดูแลฟื้นฟูจิตใจผู้เสียหายและเหยื่อในคดีอาญาตามหลัก จิตวิทยา เป็นต้น

๕. ภารกิจด้านการคืนคนดีสู่สังคม(Reintegration) เป็นการให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์และบําบัดแก้ไข ฟื้นฟูผู้กระทำความผิดและผู้พ้นโทษ ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและไม่หวนกลับไปกระทำผิดอีก รวมทั้งให้บุคคลนั้น สามารถดํารงชีวิตอยู่ในชุมชน/สังคมได้เป็นปกติตามความเหมาะสม เช่น โครงการ/กิจกรรมร่วมบําเพ็ญ สาธารณประโยชน์ในชุมชน วัด หรือโรงเรียนที่อยู่ภายในชุมชน โครงการ/กิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษ โครงการ/ กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้กระทำความผิดและผู้พ้นโทษในชุมชน โครงการประสานหาสถานที่ ทํางาน/ฝึกอาชีพให้กับผู้พ้นโทษ เป็นต้น

โดยศูนย์ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตะเคียนจะปฏิบัติงานร่วมกันโดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมอาชญากรรม จัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทำผิด ตลอดจนคืนคนดีกลับสู่ชุมชนด้วยการฟื้นฟู พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัย

11409336435630925137089631695180511361180666o
11125638935630920903756726111142762625262520o
22072563
10998371035630916903757122017886959866254474o
10980364835630916770423802612024888701143674o
11020022035630921403756677408031355559130000o
11309703935630916537090491816162314772163698o
11065787635630921103756701170410645013729802o

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

123112
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
103
1286
4028
103943
1389
18511
123112

Your IP: 54.237.183.249
2020-10-02 02:25

การบริหารงาน