ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. ได้ทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่ต้องได้รับการประเมินดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริมให้การบริหารราชการของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดน้อยลงไปได้ ไม่มากก็น้อย ซึ่งในระยะยาวก็ยังสามารถสะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากลได้อีกด้วย  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จึงขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานราชการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน) ตลอดจนประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) ร่วมประเมินในโครงการดังกล่าว เพื่อนำผลประเมินที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน https://itas.nacc.go.th/go/iit/0uzcy0 หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR - Code) ด้านล่างนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก https://itas.nacc.go.th/go/eit/0uzcy0 หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR - Code) ด้านล่างนี้

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

066459
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
329
502
1610
50986
2917
16271
66459

Your IP: 18.232.188.89
2020-07-09 09:40