ด้วยหน่วยแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดให้แพทย์และเจ้าหน้าที่พร้อมอาสาสมัคร ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการรักษา ป้องกันส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และส่งเสริมสนับสนุนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น.  ณ โรงเรียนบ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนไทยทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ มารับบริการฟรี ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน ถอนฟัน ตรวจรักษาแพทย์แผนไทย บริการนวดแผนไทย แจกยาชุดพระราชทาน พอ.สว. สำหรับผู้สูงอายุ และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ  โดยทีมหน่วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลกาบเชิง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบเชิง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

*****ลงทะเบียนรับบริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป*****

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. ได้ทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่ต้องได้รับการประเมินดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริมให้การบริหารราชการของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดน้อยลงไปได้ ไม่มากก็น้อย ซึ่งในระยะยาวก็ยังสามารถสะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากลได้อีกด้วย  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จึงขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานราชการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน) ตลอดจนประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) ร่วมประเมินในโครงการดังกล่าว เพื่อนำผลประเมินที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  โดยศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ  พิจารณาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จากฐานข้อมูลในระบบ Thai QM ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่  ในวันพฤหัสบดี ที่  ๑๔  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น.   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ตามข้อ 17 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

จำนวนผู้เข้าชม

065266
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
145
272
417
50986
1724
16271
65266

Your IP: 35.168.111.204
2020-07-06 12:20