Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: สอบถามการขึ้นทะเบียนผู้พิการ

สอบถามการขึ้นทะเบียนผู้พิการ 1 year 8 months ago #7

 • pichetman
 • pichetman's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • Posts: 4
 • Karma: 0
สามารถขึ้นทะเบียนผู้พิการได้ที่ไหน และทำบัตรผู้พิการได้ที่ไหนบ้างครับ เนื่องจากบ้านผมอยู่ในป่าลึกมาก
มากจนไม่มีใครหาเจอ วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า ฉันเจอเสือตัวหนึ่งก็เลยได้ถาม
The administrator has disabled public write access.

สอบถามการขึ้นทะเบียนผู้พิการ 1 year 8 months ago #10

 • narissara
 • narissara's Avatar
 • Offline
 • User is blocked
 • Posts: 1
 • Karma: 0
..........................................................................
The administrator has disabled public write access.

สอบถามการขึ้นทะเบียนผู้พิการ 1 year 8 months ago #11

นั่งเสือออกมาคะ เดี่ยวจะขี่ควายออกใบรับอีกที :P :) :cheer:
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: sittichok erb-im

สอบถามการขึ้นทะเบียนผู้พิการ 1 year 8 months ago #12

 • luck
 • luck's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • Posts: 2
 • Thank you received: 1
 • Karma: 0
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560 ข้อ 7 กำหนดให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
เนื่องจากช่วงระยะเวลาของการลงทะเบียนมีระยะเวลายาวถึง 11 เดือน ทำให้มีการลงทะเบียนคล่อมปีงบประมาณถึง 2 ปีงบประมาณ ซึ่งต้องมีการแบ่งเป็นช่วงการลงทะเบียน ดังนี้
1. ลงทะเบียนช่วงเดือน มกราคม – กันยายน 2561 จะเป็นปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณถัดไป คือ ปีงบประมาณ 2562
2. ลงทะเบียนช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 จะเป็นปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณถัดไป คือ ปีงบประมาณ 2563
ดังนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 จึงกำหนดหลักเกณฑ์การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้
1. การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
1) ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561) จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)
2) ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ 2562) ที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561) จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
2 การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 (ปีงบประมาณ 2562)
ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ไม่มาลงทะเบียนในช่วงเวลาตามข้อ 1 และมาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 (1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)
เจตนารมณ์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้ตรงตามเวลาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยผู้สูงอายุเมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วย่อมมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามสิทธิที่พึงได้รับ ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิประโยชน์เป็นอย่างมาก
สำหรับประเด็นคำถาม ขอตอบได้ ดังนี้
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560 โดยขยายเวลาการเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงพฤศจิกายนซึ่งเป็นการรับลงทะเบียนรายใหม่ และสำหรับการนับอายุของบุคคลที่กำหนดให้ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม เป็นผู้มีสิทธิลงทะเบียนได้นั้น เป็นไปตามนัยมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2. การลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบดังกล่าวนั้น ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วน คือผู้ที่เกิดก่อน 2 ตุลาคม 2502 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สามารถลงทะเบียนได้ ทำให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ลงทะเบียนได้ประโยชน์ตามสิทธิที่พึงจะได้รับ และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดิม
3. ตามข้อ 1.3.1 ในแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ที่จะได้รับเงินในเดือน ตุลาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2562) คือผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้ว แต่สำหรับ ข้อ 2) ระบุไว้ว่า ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2562 ที่มาลงทะเบียนตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2561 ไม่สามารถรับเงินเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ได้เนื่องจากอายุยังไม่ถึง 60 บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อถึงเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ก็จะทำให้มีสิทธิได้รับในเดือนถัดไป เช่น ผู้สูงอายุเกิด เดือนมกราคม 2502 ปัจจุบันมีอายุ 59 ปี และได้มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ โดยจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในเดือนมกราคม 2562 จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ คือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
4. การลงทะเบียนในเดือน มกราคม – กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561) เป็นการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป คือปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป) ดังนั้น ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ 2562) จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ มีผลทำให้ผู้สูงอายุจะได้รับเงินเร็วขึ้นกว่าเดิม ไม่ต้องรอให้ถึงเริ่มปีงบประมาณใหม่ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ
5. เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เป็นการแก้ไขระเบียบเพื่อพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น และเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ซึ่งไม่มีผลกระทบกับผู้สูงอายุรายเดิมที่รับเบี้ยยังชีพเป็นประจำอยู่แล้ว สำหรับระบบสารสนเทศได้มีการปรับปรุงตามระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: pichetman

สอบถามการขึ้นทะเบียนผู้พิการ 1 year 8 months ago #15

 • pichetman
 • pichetman's Avatar
 • Offline
 • Administrator
 • Posts: 4
 • Karma: 0
ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ความรู้และข้อแนะนำให้เป็นอย่างดี
Last Edit: 1 year 8 months ago by pichetman.
The administrator has disabled public write access.
Time to create page: 0.108 seconds
Powered by Kunena Forum

จำนวนผู้เข้าชม

091057
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
404
863
2105
72275
8622
18893
91057

Your IP: 34.200.222.93
2020-08-11 10:24