วิสัยทัศน์ (Vision)

“ชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดีมีส่วนร่วม”

 


พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาการจัดการศึกษา การสาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสบเรียบร้อยภายในชุมชนและเขตชายแดน

  3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

  5. พัฒนาปรังปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  6. พัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

067120
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
249
741
2271
50986
3578
16271
67120

Your IP: 18.232.188.89
2020-07-10 10:22