ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ตั้งอยู่ ที่สาธารณประโยชน์ หมู่บ้านตะเคียน หมู่ที่ 9 ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  ทิศใต้ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นแนวเขาเทือกเขาพนมดงรักเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ลาดเอียงลงมาทางทิศเหนือเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรม  มีพื้นที่รวม 42.85 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,781.25 ไร่  มีถนนปัทมานนท์ (สายสุรินทร์ -ช่องจอม) ทางหลวงหมายเลข 214 ตัดผ่านทางทิศใต้ และถนนทางหลวงหมายเลข 2122 ตัดผ่านทางทิศเหนือ ห่างจากอำเภอกาบเชิง เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 63.3 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 440 กิโลเมตร  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามแนวชายแดน และเตรียมรองรับการเจริญเติบโตของการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา ในอนาคต

อาณาเขต

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอกรุงสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลตะเคียน ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล  ประมาณ 190 เมตร ลักษณะพื้นที่ทางตอนใต้ของตำบล เป็นพื้นที่ราบสูงของแนวเทือกเขาพนมดงรัก  มีป่าทึบสลับป่าเบญจพรรณ  ตามบริเวณแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ต่อจากบริเวณลงมาเป็นที่ราบสูง ลุ่มๆ ดอนๆ ลาดเทมาทางทิศเหนือ เหมาะกับการทำนา  ทำไร่  และทำสวน   

ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลตะเคียน อยู่ในแถบของลมมรสุมเขตร้อน ลักษณะของลมฟ้า อากาศ และปริมาณน้ำฝน จะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมซึ่งเป็นลมพัดประจำฤดู 2 ฤดู โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่า ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งลมชนิดนี้จะพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน มีผลทำให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกทั่วไป 

ฤดูกาลในตำบลตะเคียน มี  3 ฤดู  ในแต่ละฤดูจะมีช่วงเวลาไม่คงที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  และอิทธิพลของลมมรสุมเป็นหลัก  แต่โดยทั่วๆ ไป  พอสรุปได้ดังนี้

- ฤดูร้อน  อยู่ระหว่างช่วงเดือน กุมภาพันธ์ หรือมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าว และร้อนจัดมากในบางช่วงส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งโดยทั่วไป
- ฤดูฝน  อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนไม่แน่นอน บางปีมาก บางปีน้อย ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมและลมพายุดีเปรสชันในทะเลจีนใต้
- ฤดูหนาว  อยู่ระหว่างช่วงเดือนตุลาคม หรือพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ความหนาวเย็นในแต่ละปีขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และร่องความกดอากาศต่ำจากประเทศจีน

แผนที่ตำบลตะเคียน

ลักษณะของดิน

ตำบลตะเคียนตั้งอยู่ที่อยู่ในเขตชายแดน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าอนุรักษ์ เขตพื้นทีประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเขตที่อยู่อาศัย

 

ตาราง  จำนวนพื้นที่ จำแนกตามการใช้ประโยชน์

หมู่ที่

หมู่บ้าน

จำนวนพื้นที่ทำการเกษตรกรรม

ทำนา

มันสำปะหลัง

ทำสวนยาง

สวนปาล์ม

เกษตรฤดูแล้ง

(พืชหลังนา)

อ้อย

บ้านตะเคียน

2,330

131

245

29

841

106

บ้านสกล

640

291

24

-

125

20.50

บ้านรุน

1,110

30

18

-

418

34.50

บ้านใหม่ดงเย็น

647

186

39

15

196

98

บ้านร่มราษฎร์

960

161

164

-

265

26

บ้านโคกวัด

1,153

-

34

-

442

-

บ้านโพธิ์ทอง

637

139

28

-

95

39.50

บ้านสกลพัฒนา

592

695

33

-

109

9

บ้านตะเคียน

2,590

158

354

-

576

22.50

รวม

10,659

1,791

939

44

3,067

356

ที่มา            สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง    ณ  วันที่ เดือน มิถุนายน   ๒๕62

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

    เขตการปกครอง ตำบลตะเคียน ประกอบด้วย  ๙  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่

รหัสพื้นที่

หมู่บ้าน

เนื้อที่

(ไร่)

จำนวน

ครัวเรือน

รายชื่อ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

หมายเลขมือถือ

๓๒๐๖๑๐๐๑

บ้านตะเคียน

,๕๐๐

๒25

นายกฤษดา  จันดี

093-472-7525

๓๒๐๖๑๐๐๒

บ้านสกล

,๑๕๐

๑๔4

นางสาวนัดดา แลงล้อม

๐๘5-2๘6-393๔

๓๒๐๖๑๐๐๓

บ้านรุน

๘๐๐

๑21

นายเนม  วันฤกษ์

๐๘๙-๘๖๕-๓๔๗๓

๓๒๐๖๑๐๐๔

บ้านใหม่ดงเย็น

,๓๓๐

๑50

นายบุญธรรม  สร้อยจิตร

-

๓๒๐๖๑๐๐๕

บ้านร่มราษฎร์

๖๘๐

๑26

นายอุทัย  คำใบ

๐๘๐-๑๐๘-๓๓๑๓

๓๒๐๖๑๐๐๖

บ้านโคกวัด

,๐๕๑

99

นายบุญส่ง  จันทรี

๐๘๗-๘๗๗-๘๗๑๕

๓๒๐๖๑๐๐๗

บ้านโพธิ์ทอง

,๐๓๕

๑24

นายคำมี  เสาร์ทอง

061-023-8381

๓๒๐๖๑๐๐๘

บ้านสกลพัฒนา

,๒๕๐

๒35

นายประสิทธิ์ พิเรศรัมย์

๐๘๐-๑๕๗-๐๒๖๕

๓๒๐๖๑๐๐๙

บ้านตะเคียน

,๔๔๗

๒19

นางวีระ  ทามาตย์

๐๘๖-๒๕๙-๓๗๔๕

รวม

๑๔,๒๔3

,437

 

 

 
3. ประชากร
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๕,139  คน เป็นชาย ๒,665 คน เป็นหญิง ๒,๔74 คน โดยแบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิงแยกตามช่วงอายุตามตารางข้างล่าง  ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เท่ากับ 122  คนต่อตารางกิโลเมตร 

ตาราง  จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนแยกเพศชาย หญิง  ตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ (ปี)
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
เด็ก (แรกเกิด - ๖ ปี)
239
173
412
เด็กโต (๗ - ๑๒ ปี)
212
167
379
วัยรุ่น (๑๓ - ๑๗ ปี)
182
178
360
ผู้ใหญ่ (๑๘ - ๕๙ ปี)
1,705
1,565
3,270
ผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป)
327
391
718
ไม่ระบุสัญชาติ
-
-
-
รวม
2,665
2,474
5,139
ที่มา            สำนักงานทะเบียนอำเภอกาบเชิง ข้อมูล ณ  เดือนมิถุนายน  2562

ตาราง  จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนแยกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่
หมู่บ้าน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
บ้านตะเคียน
341
328
669
บ้านสกล
160
175
335
บ้านรุน
236
234
470
บ้านใหม่ดงเย็น
273
245
518
บ้านร่มราษฎร์
308
269
577
บ้านโคกวัด
176
141
317
บ้านโพธิ์ทอง
265
230
495
บ้านสกลพัฒนา
414
401
815
บ้านตะเคียน
492
451
943
รวม
2,665
2,474
5,139
4. สภาพทางสังคม

การศึกษา  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาตั้งให้บริการแก่ประชาชนในตำบล จำนวน ๓ แห่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจนจบถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑ แห่ง ดังนี้ คือ

  - โรงเรียนบ้านตะเคียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน ชื่อนายอัมรินทร์ บุญเจียม เบอร์มือถือ089-583-0596

  - โรงเรียนบ้านสกลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสกลชื่อนายสมพร  ผุยพันธ์ เบอร์โทร 044-490-114

  - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์อาจารย์ใหญ่ชื่อร้อยตำตรวจเอก วิสูตร  สายสุดเบอร์โทร 089-578-9249

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ จำนวน ๒ แห่ง คือ

              1.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙   ผู้ดูแลเด็ก  ๔  คน

                   1. นางปรีญา  ศรีษธาตุ  ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เบอร์โทร 089-055-0927

                   2. นางสาววัชรินทร์  จันทรี  ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เบอร์โทร 087-869-4293

                   3. นางกัลยาณี   สร้อยจิตร  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) เบอร์โทร 086-257-2841

                   4. นางสาวนภาพร  ดอนแก่น  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป เบอร์โทร 098-693-4907

             2.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสกล ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  ผู้ดูแลเด็ก  ๒  คน

                   1. นางนันทิยา  คุตชิตา  ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เบอร์โทร 087-952-1210

    2. นางสาวปรารถนา   จันทรี  ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) เบอร์โทร 089-228-5654

3) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน  จำนวน ๙ แห่ง

               ข้อมูลกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ตะเคียน  ณ  เดือนกันยายน 2561

-  คนอายุ ๑๕-๖๐ ปี อ่านเขียนภาษาไทยได้ และคิดเลขอย่างง่ายได้
ไม่ได้เรียนหนังสือ

(ครัวเรือน)
ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ (ครัวเรือน) 
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๖
หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๘
หมู่ที่ ๙
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
>>>ข้อมูลจากการสำรวจ จปฐ.  ตำบลตะเคียน  ณ เดือน

ด้านการสาธารณสุข

ในเขตตำบลตะเคียน มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้ คือ

๑)   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๕ บ้านร่มราษฎร์ มีเจ้าหน้าที่ ๔ คน คอยให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑, , , , , ๙ ตำบลตะเคียน และมีอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน ๖๖ คน  นางสมพิศ  ศรีเทพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสกล เบอร์โทร 081- 9779894

2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสกล ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๘ บ้านสกลพัฒนา มีเจ้าหน้าที่ ๓ คน คอย

ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๒, , , ตำบลตะเคียน และมีอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน ๓๑ คน

นายสุรพงษ์   ทองดา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสกล เบอร์โทร 085 -316-9301

3) หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบล (EMS) โทร. ๑๖๖๙  มีเจ้าหน้าที่ ๑๐ คน

4) กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

5) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน  จำนวน ๙ แห่ง

    รายชื่อประธานอาสาสมัครสาธารสุข ทั้ง  9 หมู่บ้าน

หมู่ที่  1  บ้านตะเคียน  นางทองสุข  โสรธร

หมู่ที่  2   บ้านสกล     นางสาวนัดดา   แลงล้อม

หมู่ที่  3   บ้านรุน       นางทอง   คำขาว

หมู่ที่  4   บ้านใหม่ดงเย็น   นางต้อย   รัตนศักดิ์สิทธิ์

หมู่ที่  5  บ้านร่มราษฎร์   นางเพ็ญ  ดอนนาม

หมู่ที่  6   บ้านโคกวัด      นางทองสี  บุตรงาม

หมู่ที่  7   บ้านโพธิ์ทอง    นางสวาท   ศรีบุญเรือง

หมู่ที่  8   บ้านสกลพัฒนา นางสาวลวย  เครือเสาร์

หมู่ที่  9   บ้านตะเคียน    นางทองมี   แลงล้อม

การบริการด้านสาธารณสุข นับว่ามีความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งนอกจะรับการบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่แล้ว ยังสามารถรับบริการที่โรงพยาบาลกาบเชิงได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน และอาสาสมัครสาธารณสุข ทำหน้าที่ในการดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล

อาชญากรรม

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑)    หน่วยบริการประชาชน (ตำรวจ)                      จำนวน ๑ แห่ง

    สายตรวจประจำตำบลตะเคียน ร้อยตำรวจตรี ธนวัฒน์  ดวงมาลัย เบอร์โทร 087-261-9855

๒)    ศูนย์ อปพร.อบต.ตะเคียน                              จำนวน ๑ แห่ง

๓)    ศูนย์ อปพร.ประจำหมู่บ้าน                            จำนวน ๙ แห่ง

๔)    รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์                            จำนวน ๑ คัน

๕)    รถหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)              จำนวน ๑ คัน

     ศูนย์ อปพร.อบต.ตะเคียน เบอร์โทร   044-147-414

                   รายชื่อผู้ประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

     นายวินัย   สิงห์ยาม      เบอร์โทร   090-260-3075

                   นายบุญโฮม  ผลอินทร์    เบอร์โทร   098-145-3360

    นายสุทัศน์  รัตนศักดิ์สิทธิ์ เบอร์โทร   087 144-8411, 090-242-4439

    นายณัฐกานต์  บุตตัสสะ  เบอร์โทร   087-108-3902              

๖)    สมาชิก อปพร.อบต.ตะเคียน    จำนวน ๒๔๑ คน

๗)    อุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ

สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
การสงเคราะห์
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
ม.๗
ม.๘
ม.๙
รวม
ผู้สูงอายุ
89
47
67
71
70
56
58
84
127
669
ผู้พิการ
58
38
61
33
44
46
36
68
93
477
ผู้ป่วยเอดส์
4
-
-
-
-
5
๑4
รวมทั้งสิ้น
๑42
80
๑12
101
89
77
91
๑๒5
๑89
1,006
ช่วงอายุผู้สูงอายุ ตำบลตะเคียน    ช่วงอายุ 60-69  ปี จำนวนทั้งสิ้น   376   ราย

                                      ช่วงอายุ 70-79  ปี  จำนวนทั้งสิ้น  192   ราย

                                      ช่วงอายุ 80-89  ปี  จำนวนทั้งสิ้น    94   ราย

                                      ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป  จำนวนทั้งสิ้น    7    ราย 

รวมจำนวนทั้งสิ้น  669   ราย    >>>ข้อมูลจากสำนักงานปลัด อบต.ตะเคียน  ณ เดือนมิถุนายน  2562

 

5  ระบบบริหารพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมที่สำคัญ  คือ  ทางบก

๑)   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔) ถนนสุรินทร์ – ช่องจอม หรือถนนปัทมานนท์) โดยเริ่มจากเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยผ่านอำเภอกมลาไสย ผ่านอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วไปสิ้นสุดที่บ้านปวงตึก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ และชายแดนราชอาณาจักรกัมพูชา

๒)   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒๒ (สายบ้านบักจรัง – บ้านเกษตรถาวร)  โดยเริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ที่สี่แยกบ้านบักจรัง หรือสี่แยกระเบิด โดยผ่านบ้านปราสาทเบง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง  แล้วไปสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘๓ แยกบ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ รวมระยะทาง ๑๘.๑๒๕ กิโลเมตร 

๓)   ทางหลวงหมายเลข สร ๕๑๓๔ (ถนนบ้านสกล – บ้านกระเทียม) โดยเริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ ที่สี่แยกบ้านสกล ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง  ผ่านตำบลคูตัน แล้วไปสิ้นสุดที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ แยกบ้านหนองยาว ตำบลกระเทียม อำสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๔)   เส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านส่วนมากเป็นถนนลูกหินคลุก ถนนลูกรัง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามลำดับ

๕)   การคมนาคมไม่สะดวกเท่าทีควร โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

การจราจร   เป็นการคมนาคมทางบก โดยทางรถยนต์ และถนนภายในหมู่บ้านหรือเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็น     หินคลุก ลูกรัง คอนกรีต และลาดยาง สามารถใช้ได้ตลอดปีทุกฤดูกาลโดยมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๔ ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๒ สายบ้านบักจรัง-บ้านเกษตรถาวร และทางหลวงหมายเลข  ๕๑๓๔  สายบ้านกระเทียม-บ้านสกล

การไฟฟ้า

๑)   ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ทั้ง ๙ หมู่บ้าน

๒)   มีประชากรใช้ไฟฟ้า จำนวน ๑,425  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์  ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

           การประปา

                   ตำบลตะเคียน มีน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน บางครัวเรือนยังใช้น้ำบาดาลใช้เครื่องปั๊มน้ำ

6. ระบบเศรษฐกิจการพาณิชย์
การพาณิชย์
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
ม.๗
ม.๘
ม.๙
รวม
ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก
2
-
-
1
-
-
1
-
-
4
ปั๊มแก็ส LPG
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
โรงสีข้าวขนาดเล็ก
-
3
3
5
3
4
3
1
3
25
โรงสีข้าวชุมชน
1
-
-
-
-
1
 
-
-
2
ร้านขายของชำ
5
2
5
9
4
2
8
7
1
43
อู่ซ่อมรถ
1
-
-
2
-
1
-
1
3
8
ลานรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
-
-
1
1
-
-
-
-
-
2
รีสอร์ท/ห้องเช่า
1
2
-
2
-
-
-
1
-
6
โรงผลิตน้ำ/จำหน่ายน้ำดื่ม
-
-
1
-
-
-
-
1
1
3
 
การเกษตร     การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในตำบลตะเคียน ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพทำนาข้าว ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวหอมมะลิ พันธ์ ๑๐๕, กข ๑๕  ซึ่งมีลักษณะหอมเหมือนใบเตย  เป็นข้าวเจ้าชนิดไวต่อช่วงแสง ต้นข้าวสูงประมาณ ๑๔๐ – ๑๕๐ เซนติเมตร ข้าวจะออกดอกประมาณวันที่ ๒๐ ตุลาคม และสุกแก่เก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือพฤศจิกายน ของทุกปี  นอกจากนี้  เกษตรกรตำบลตะเคียนยังประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา ปลูกมันสำปะหลัง  ปลูกผักปลอดสารพิษ และการปลูกพืชสมุนไพร

การปศุสัตว์
     ซึ่งการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์กับการทำนาควบคู่กันไป สัตว์เลี้ยงที่สำคัญ ประกอบด้วย    
ลำดับที่
ประเภทสัตว์
จำนวน (ตัว)
ครัวเรือนที่เลี้ยง
1
โคเนื้อ
575
115
2
กระบือ
705
156
3
ไก่พื้นบ้าน
18,993
556
4
ไก่ไข่พันธุ์
125
12
5
เป็ดเทศ
458
27
6
เป็ดไข่
180
6
7
สุกร
31
13
8
เป็ดเนื้อ
35
2
ข้อมูลจากปศุสัตว์อำเภอกาบเชิง ณ เดือน มิถุนายน  2562

โค,กระบือ  พื้นที่เลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ป่าทำเล  ส่วนหน้าแล้งจะปล่อยจะปล่อยตามทุ่งนา
หน้าทำนาจะให้กินฟางที่เก็บไว้และเกี่ยวหญ้าตามเรือกสวนไร่นาให้กิน
ไก่พื้นบ้าน โดยเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติ ไม่ได้เลี้ยงเป็นอาชีพ
ปลา จะมีการขุดบ่อในนาเพื่อการเลี้ยงปลา แต่ส่วนใหญ่จะเป็นบ่อล่อปลา หรือลี้ยงปลาธรรมชาติ  หน้าแล้งก็จะมีการสูบสระจับปลาเพื่อบริโภคเหลือจำหน่ายบริเวณตลาดในหมู่บ้าน

การท่องเที่ยว
ตะเคียนเป็นตำบลที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรักเป็นแนวกั้น จึงมีความสำคัญทางภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้ยังมีสภาพที่เป็นป่าไม้ แหล่งน้ำที่เป็นธรรมชาติมากมาย สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ดังนี้
๑.    เขตรักษาพันธุ์สัตว์ห้วยทับทัน – ห้วยสำราญ เป็นหน่วยงานอยู่ในการควบคุมพื้นที่ยังและประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่สมบูรณ์ มีจุดเด่น คือ แหล่งความงามทางธรรมชาติอยู่หลายแห่ง ประกอบด้วย น้ำตก ลานหิน ทุ่งหญ้า หน้าผา บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำต่างๆ แต่ก็แฝงไปด้วยอันตราย เนื่องจากมีกับระเบิดที่มีมาตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามอยู่ในพื้นที่ ในอนาคต ถ้าสามารถเก็บกู้ระเบิดได้ทั้งหมด จะเป็นสถานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
๒.    อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา มีสถานที่พักผ่อนหย่อยใจ และมีร้านอาหารริมเขื่อนอยู่มากมาย ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสวรรค์ชายหาดของคนชาวสุรินทร์ และในฤดูร้อน น้ำจะลดและมีหาดทรายเหมือนทะเล ลงเล่นน้ำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๓.    จุดชมวิวช่องปลดต่าง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ  เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรักและมีความสวยงามมากที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ สามารถเห็นลักษณะภูมิประเทศของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการดูพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงเช้า

การอุตสาหกรรม
การประกอบการอุตสาหกรรม ได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา และงานปั้นประติมากรรมหล่อพระด้วยเรซิ่น บ้านใหม่ดงเย็น หมู่ที่ ๔

แรงงาน
แรงงานที่ใช้ในภาคเกษตรในตำบล ส่วนใหญ่ใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือนเป็นสำคัญและในบางครัวเรือนที่มีสมาชิกไม่เพียงพอ จะทำการจ้างแรงงานที่มีอยู่ในตำบลเข้ามาช่วยในฤดูกาลผลิต

รายได้
ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี โดยแยกเป็นหมู่บ้านดังนี้  
อันดับ
หมู่บ้าน
รวมรายได้ของหมู่บ้าน/(เฉลี่ยต่อคน/ปี)
1
ตะเคียน
74,930.41
2
สกล
69,588.66
3
รุน
72,432.99
4
ใหม่ดงเย็น
52,685.64
5
ร่มราษฎร์
59,472.91
6
โคกวัด
87,740.60
7
โพธิ์ทอง
57,355.39
8
สกลพัฒนา
64,778.32
9
ตะเคียน
55,023.68
ประชาชนตำบลตะเคียน มีรายได้เฉลี่ย 64,129.96  บาทต่อคน/ปี  โดยเฉลี่ยวันละ 175.70 บาทต่อคน/ปี 

>>>ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูล จปฐ. ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  

 

ข้อมูลด้านการเกษตร
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในตำบลตะเคียน ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพทำนาข้าว ส่วนใหญ่จะปลูก
ข้าวหอมมะลิ พันธ์ ๑๐๕, กข ๑๕  ซึ่งมีลักษณะหอมเหมือนใบเตย  เป็นข้าวเจ้าชนิดไวต่อช่วงแสง ต้นข้าวสูงประมาณ ๑๔๐ – ๑๕๐ เซนติเมตร ข้าวจะออกดอกประมาณวันที่ ๒๐ ตุลาคม และสุกแก่เก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี นอกจากนี้  เกษตรกรตำบลตะเคียนยังประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา ปลูกมันสำปะหลัง  ปลูกผักปลอดสารพิษ และการปลูกพืชสมุนไพ

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
รายละเอียด
1)ปริมาณน้ำฝน
-ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตรของตำบลตะเคียน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 มีปริมาณน้ำฝนที่ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร
2)แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปีของแหล่งน้ำธรรมชาติประกอบด้วย แม่น้ำ,ห้วย/ลำธาร,คลองและหนองน้ำ/บึง ,ตำบลตะเคียนมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี

หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9  มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรตลอดทั้งปี และการเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร ไม่ทั่วถึงในการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ
รายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค
3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น 
- ความเพียงพอของปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปีของแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นประกอบด้วย แก้มลิง,อ่างเก็บน้ำ,ฝาย, มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร
หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9 
เป็นการสำรวจข้อมูลด้านแล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) โดยสำรวจบ่อบาดาลสาธารณะ บ่อน้ำตื่นสาธารณะ ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) แหล่งน้ำธรรมชาติของหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 ของตำบลตะเคียน มีแหล่งน้ำไม่เพียงพอในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และมีการเข้าถึงแหล่งน้ำของหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 ไม่ทั่วถึง สรุปคือ ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีน้ำกิน น้ำใช้ ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
7. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

การนับถือศาสนา
ประชาชนทั้งตำบลเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ  มีศาสนาสถานทางพุทธศาสนาให้บริการประชาชน จำนวน ๗ แห่ง
๑)   วัดสันติวิเวก                ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙     ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ ๑,
๒)   วัดศรีสกล                  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘     ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ ๒,
๓)   วัดสว่างอรุณ               ตั้งอยู่หมู่ที่ 3     ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ ๓,
๔)   วัดใหม่ดงเย็นธรรมาราม   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔     ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ ๔
๕)   วัดราษฎร์บำรุง            ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕     ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ ๕
๖)   วัดโพธิ์ทองวนาราม        ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗     ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ ๗
>>>ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ตำบลตะเคียน  ณ พ.ศ. ๒๕61

ประเพณีและงานประจำปี
ตำบลตะเคียน ได้มีประเพณีประจำตำบลหลายประเพณีด้วยกัน เช่น ประเพณีสู่ขวัญข้าว,เรือมตรด
ประเพณีสู่ขวัญข้าว  ในบางท้องถิ่นจะเรียกว่า บุญคูณลาน(แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ,บุญกองข้าว (แถบภาคตะวันออก) การทำบายศรีสู่ขวัญข้าว ก่อนนำข้าวเข้ายุ้งฉางเพื่อเก็บไว้บริโภคและค้าขายต่อไป เป็นพิธีที่เชื่อกันว่าจะทำให้ชาวนาได้ผลผลิตข้าวอุดมสมบูรณ์ตลอดไปชาวตำบลเขาสามสิบ ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนา
ประเพณีเรือมตรด คือรำตรุษสงกรานต์ เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวอีสานใต้มาตั้งแต่โบราณ มีความเชื่อเป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนานในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยสมัยก่อนที่ใช้เดือนเมษายนของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษถิ่น มีประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เขมร ลาว กูย ที่ประสานกลมกลืนและโดดเด่น
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  ตำบลตะเคียน มีกลุ่มประกอบอาชีพ ได้แก่กลุ่มทอผ้าไหม บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1,6,9 กลุ่มกรอหญ้าคา หมู่ที่ 2,8 กลุ่มโรงสีชุมชน หมู่ที่ 6,1และกลุ่มปลูกพืชสมุนไพร หมู่ 1,3

8  ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำธรรมชาติ
           1)  ลำน้ำ ห้วย ได้แก่ ห้วยจองกอ ห้วยรุน ห้วยพอก ห้วยยาง ห้วยชมพู ห้วยสะพาน ห้วยผีปอบ และห้วยยายเตียง
           2)  บึง หนอง อ่างเก็บน้ำ ได้แก่ หนองตะเคียน อ่างเก็บน้ำบ้านร่มราษฎร์ อ่างเก็บน้ำบ้านสกล อ่างเก็บน้ำบ้านโพธิ์ทอง และหนองผือ          
ป่าไม้ สภาพพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้ง มีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เช่น ไม้มะค่าโมง, ไม้มะค่าแต้, ไม้ประดู่, ตะเคียนหิน, ยางนา, ชิงชัน, ตะเคียนทอง, พยุง, เคี่ยมคะนอง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีไม้พื้นล่างและกล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น เฟิร์นชนิดต่าง


ลักษณะของดิน ตำบลตะเคียนตั้งอยู่ที่อยู่ในเขตชายแดน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าอนุรักษ์ เขตพื้นทีประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเขตที่อยู่อาศัย ตาราง : จำนวนพื้นที่ จำแนกตามการใช้ประโยชน์ หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนพื้นที่ทำการเกษตรกรรม ทำนา มันสำปะหลัง ทำสวนยาง สวนปาล์ม เกษตรฤดูแล้ง (พืชหลังนา) อ้อย 1 บ้านตะเคียน 2,330 131 245 29 841 106 2 บ้านสกล 640 291 24 - 125 20.50 3 บ้านรุน 1,110 30 18 - 418 34.50 4 บ้านใหม่ดงเย็น 647 186 39 15 196 98 5 บ้านร่มราษฎร์ 960 161 164 - 265 26 6 บ้านโคกวัด 1,153 - 34 - 442 - 7 บ้านโพธิ์ทอง 637 139 28 - 95 39.50 8 บ้านสกลพัฒนา 592 695 33 - 109 9 9 บ้านตะเคียน 2,590 158 354 - 576 22.50 รวม 10,659 1,791 939 44 3,067 356 ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง ณ วันที่ เดือน มิถุนายน 2562 2. ด้านการเมือง/การปกครอง เขตการปกครอง ตำบลตะเคียน ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ รหัสพื้นที่ หมู่บ้าน เนื้อที่ (ไร่) จำนวนครัวเรือน รายชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมายเลขมือถือ 1 32061001 บ้านตะเคียน 2,500 225 นายกฤษดา จันดี 093-472-7525 2 32061002 บ้านสกล 1,150 144 นางสาวนัดดา แลงล้อม 085-286-3934 3 32061003 บ้านรุน 800 121 นายเนม วันฤกษ์ 089-865-3473 4 32061004 บ้านใหม่ดงเย็น 3,330 150 นายบุญธรรม สร้อยจิตร 082-148-4894 5 32061005 บ้านร่มราษฎร์ 680 126 นายอุทัย คำใบ 080-108-3313 6 32061006 บ้านโคกวัด 1,051 99 นายบุญส่ง จันทรี 087-877-8715 7 32061007 บ้านโพธิ์ทอง 1,035 124 นายคำมี เสาร์ทอง 061-023-8381 8 32061008 บ้านสกลพัฒนา 1,250 235 นายประสิทธิ์ พิเรศรัมย์ 080-157-0265 9 32061009 บ้านตะเคียน 2,447 219 นางวีระ ทามาตย์ 086-259-3745 รวม 14,243 1,437 3. ประชากร ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร มีประชากรรวมทั้งสิ้น 5,139 คน เป็นชาย 2,665 คน เป็นหญิง 2,474 คน โดยแบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิงแยกตามช่วงอายุตามตารางข้างล่าง ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เท่ากับ 122 คนต่อตารางกิโลเมตร ตาราง : จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนแยกเพศชาย หญิง ตามช่วงอายุ ช่วงอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) เด็ก (แรกเกิด - 6 ปี) 239 173 412 เด็กโต (7 - 12 ปี) 212 167 379 วัยรุ่น (13 - 17 ปี) 182 178 360 ผู้ใหญ่ (18 - 59 ปี) 1,705 1,565 3,270 ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 327 391 718 ไม่ระบุสัญชาติ - - - รวม 2,665 2,474 5,139 ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอกาบเชิง ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562 ตาราง : จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนแยกตามหมู่บ้าน หมู่ที่ หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 1 บ้านตะเคียน 341 328 669 2 บ้านสกล 160 175 335 3 บ้านรุน 236 234 470 4 บ้านใหม่ดงเย็น 273 245 518 5 บ้านร่มราษฎร์ 308 269 577 6 บ้านโคกวัด 176 141 317 7 บ้านโพธิ์ทอง 265 230 495 8 บ้านสกลพัฒนา 414 401 815 9 บ้านตะเคียน 492 451 943 รวม 2,665 2,474 5,139 4. สภาพทางสังคม การศึกษา ตำบลตะเคียน มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาตั้งให้บริการแก่ประชาชนในตำบล จำนวน 3 แห่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจนจบถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ คือ 1) โรงเรียนบ้านตะเคียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน ชื่อนายอัมรินทร์ บุญเจียม เบอร์มือถือ 089-583-0596 2) โรงเรียนบ้านสกลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสกลชื่อนายสมพร ผุยพันธ์ เบอร์โทร 044-490-114 3) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์อาจารย์ใหญ่ชื่อร้อยตำตรวจเอก วิสูตร สายสุดเบอร์โทร 089-578-9249 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ จำนวน 2 แห่ง คือ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ผู้ดูแลเด็ก 4 คน - นางปรีญา ศรีษธาตุ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เบอร์โทร 089-055-0927 - นางสาววัชรินทร์ จันทรี ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เบอร์โทร 087-869-4293 - นางกัลยาณี สร้อยจิตร ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) เบอร์โทร 086-257-2841 - นางสาวนภาพร ดอนแก่น ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป เบอร์โทร 098-693-4907 2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสกล ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ผู้ดูแลเด็ก 2 คน - นางนันทิยา คุตชิตา ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เบอร์โทร 087-952-1210 - นางสาวปรารถนา จันทรี ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) เบอร์โทร 089-228-5654 3) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง ข้อมูลกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ตะเคียน ณ เดือนกันยายน 2561 - คนอายุ 15-60 ปี อ่านเขียนภาษาไทยได้ และคิดเลขอย่างง่ายได้ ด้านการสาธารณสุข ในเขตตำบลตะเคียน มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้ คือ 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 บ้านร่มราษฎร์ มีเจ้าหน้าที่ 4 คน คอยให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1, 3, 5, 6, 7, 9 ตำบลตะเคียน และมีอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 66 คน นางสมพิศ ศรีเทพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสกล เบอร์โทร 081- 9779894 2)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสกล ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8 บ้านสกลพัฒนา มีเจ้าหน้าที่ 3 คน คอยให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2, 4, 8, ตำบลตะเคียน และมีอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 31 คน นายสุรพงษ์ ทองดา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสกล เบอร์โทร 085 -316-9301 3) หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบล (EMS) โทร. 1669 มีเจ้าหน้าที่ 4 คน 4) กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน 5) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง รายชื่อประธานอาสาสมัครสาธารสุข ทั้ง 9 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตะเคียน นางทองสุข โสรธร หมู่ที่ 2 บ้านสกล นางสาวนัดดา แลงล้อม หมู่ที่ 3 บ้านรุน นางทอง คำขาว หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ดงเย็น นางต้อย รัตนศักดิ์สิทธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านร่มราษฎร์ นางเพ็ญ ดอนนาม หมู่ที่ 6 บ้านโคกวัด นางทองสี บุตรงาม หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ทอง นางสวาท ศรีบุญเรือง หมู่ที่ 8 บ้านสกลพัฒนา นางสาวลวย เครือเสาร์ หมู่ที่ 9 บ้านตะเคียน นางทองมี แลงล้อม การบริการด้านสาธารณสุข นับว่ามีความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งนอกจะรับการบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่แล้ว ยังสามารถรับบริการที่โรงพยาบาลกาบเชิงได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน และอาสาสมัครสาธารณสุข ทำหน้าที่ในการดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1) หน่วยบริการประชาชน (ตำรวจ) จำนวน 1 แห่ง 2) ศูนย์ อปพร.อบต.ตะเคียน จำนวน 1 แห่ง 3) ศูนย์ อปพร.ประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง 4) รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน 5) รถหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จำนวน 1 คัน ศูนย์ อปพร.อบต.ตะเคียน เบอร์โทร 044-147-414 รายชื่อผู้ประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) - นายวินัย สิงห์ยาม เบอร์โทร 090-260-3075 - นายบุญโฮม ผลอินทร์ เบอร์โทร 098-145-3360 - นายสุทัศน์ รัตนศักดิ์สิทธิ์ เบอร์โทร 087 144-8411, 090-242-4439 - นายณัฐกานต์ บุตตัสสะ เบอร์โทร 087-108-3902 6) สมาชิก อปพร.อบต.ตะเคียน จำนวน 241 คน 7) อุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ การสงเคราะห์ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 รวม ผู้สูงอายุ 89 47 67 71 70 56 58 84 127 669 ผู้พิการ 58 38 61 33 44 46 36 68 93 477 ผู้ป่วยเอดส์ 4 1 - 2 - - 2 - 5 14 รวมทั้งสิ้น 142 80 112 101 89 77 91 125 189 1,006 ช่วงอายุผู้สูงอายุ ตำบลตะเคียน - ช่วงอายุ 60-69 ปี จำนวนทั้งสิ้น 376 ราย - ช่วงอายุ 70-79 ปี จำนวนทั้งสิ้น 192 ราย - ช่วงอายุ 80-89 ปี จำนวนทั้งสิ้น 94 ราย - ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 669 ราย >>>ข้อมูลจากสำนักงานปลัด อบต.ตะเคียน ณ เดือนมิถุนายน 2562 5 ระบบบริหารพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง การคมนาคมที่สำคัญ คือ ทางบก 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214) ถนนสุรินทร์ – ช่องจอม หรือถนนปัทมานนท์) โดยเริ่มจากเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผ่านอำเภอกมลาไสย ผ่านอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วไปสิ้นสุดที่บ้านปวงตึก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ และชายแดนราชอาณาจักรกัมพูชา 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2122 (สายบ้านบักจรัง – บ้านเกษตรถาวร) โดยเริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ที่สี่แยกบ้านบักจรัง หรือสี่แยกระเบิด โดยผ่านบ้านปราสาทเบง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง แล้วไปสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2283 แยกบ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ รวมระยะทาง 18.125 กิโลเมตร 3) ทางหลวงหมายเลข สร 5134 (ถนนบ้านสกล – บ้านกระเทียม) โดยเริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ที่สี่แยกบ้านสกล ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง ผ่านตำบลคูตัน แล้วไปสิ้นสุดที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 แยกบ้านหนองยาว ตำบลกระเทียม อำสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 4) เส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านส่วนมากเป็นถนนลูกหินคลุก ถนนลูกรัง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามลำดับ 5) การคมนาคมไม่สะดวกเท่าทีควร โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน การจราจร เป็นการคมนาคมทางบก โดยทางรถยนต์ และถนนภายในหมู่บ้านหรือเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็น หินคลุก ลูกรัง คอนกรีต และลาดยาง สามารถใช้ได้ตลอดปีทุกฤดูกาลโดยมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 214 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ทางหลวงหมายเลข 2122 สายบ้านบักจรัง-บ้านเกษตรถาวร และทางหลวงหมายเลข 5134 สายบ้านกระเทียม-บ้านสกล การไฟฟ้า 1) ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ทั้ง 9 หมู่บ้าน 2) มีประชากรใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,425 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด การประปา มีน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน บางครัวเรือนยังใช้น้ำบาดาลใช้เครื่องปั๊มน้ำ 6. ระบบเศรษฐกิจการพาณิชย์ การพาณิชย์ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 รวม ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก 2 - - 1 - - 1 - - 4 ปั๊มแก็ส LPG - - - 1 - - - - - 1 โรงสีข้าวขนาดเล็ก - 3 3 5 3 4 3 1 3 25 โรงสีข้าวชุมชน 1 - - - - 1 - - 2 ร้านขายของชำ 5 2 5 9 4 2 8 7 1 43 อู่ซ่อมรถ 1 - - 2 - 1 - 1 3 8 ลานรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร - - 1 1 - - - - - 2 รีสอร์ท/ห้องเช่า 1 2 - 2 - - - 1 - 6 โรงผลิตน้ำ/จำหน่ายน้ำดื่ม - - 1 - - - - 1 1 3 การเกษตร การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในตำบลตะเคียน ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพทำนาข้าว ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวหอมมะลิ พันธ์ 105, กข 15 ซึ่งมีลักษณะหอมเหมือนใบเตย เป็นข้าวเจ้าชนิดไวต่อช่วงแสง ต้นข้าวสูงประมาณ 140 – 150 เซนติเมตร ข้าวจะออกดอกประมาณวันที่ 20 ตุลาคม และสุกแก่เก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือพฤศจิกายน ของทุกปี นอกจากนี้ เกษตรกรตำบลตะเคียนยังประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกผักปลอดสารพิษ และการปลูกพืชสมุนไพร การปศุสัตว์ ซึ่งการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์กับการทำนาควบคู่กันไป สัตว์เลี้ยงที่สำคัญ ประกอบด้วย ลำดับที่ ประเภทสัตว์ จำนวน (ตัว) ครัวเรือนที่เลี้ยง 1 โคเนื้อ 575 115 2 กระบือ 705 156 3 ไก่พื้นบ้าน 18,993 556 4 ไก่ไข่พันธุ์ 125 12 5 เป็ดเทศ 458 27 6 เป็ดไข่ 180 6 7 สุกร 31 13 8 เป็ดเนื้อ 35 2 ข้อมูลจากปศุสัตว์อำเภอกาบเชิง ณ เดือนมิถุนายน 2562 การท่องเที่ยว ตะเคียนเป็นตำบลที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรักเป็นแนวกั้น จึงมีความสำคัญทางภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีสภาพที่เป็นป่าไม้ แหล่งน้ำที่เป็นธรรมชาติมากมาย สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ดังนี้ 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ห้วยทับทัน – ห้วยสำราญ เป็นหน่วยงานอยู่ในการควบคุมพื้นที่ยังและประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่สมบูรณ์ มีจุดเด่น คือ แหล่งความงามทางธรรมชาติอยู่หลายแห่ง ประกอบด้วย น้ำตก ลานหิน ทุ่งหญ้า หน้าผา บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำต่างๆ แต่ก็แฝงไปด้วยอันตราย เนื่องจากมีกับระเบิดที่มีมาตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามอยู่ในพื้นที่ ในอนาคต ถ้าสามารถเก็บกู้ระเบิดได้ทั้งหมด จะเป็นสถานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 2. อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา มีสถานที่พักผ่อนหย่อยใจ และมีร้านอาหารริมเขื่อนอยู่มากมาย ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสวรรค์ชายหาดของคนชาวสุรินทร์ และในฤดูร้อน น้ำจะลดและมีหาดทรายเหมือนทะเล ลงเล่นน้ำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 3. จุดชมวิวช่องปลดต่าง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรักและมีความสวยงามมากที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ สามารถเห็นลักษณะภูมิประเทศของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการดูพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงเช้า การอุตสาหกรรม การประกอบการอุตสาหกรรม ได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา และงานปั้นประติมากรรมหล่อพระด้วยเรซิ่น บ้านใหม่ดงเย็น หมู่ที่ 4 แรงงาน แรงงานที่ใช้ในภาคเกษตรในตำบล ส่วนใหญ่ใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือนเป็นสำคัญและในบางครัวเรือนที่มีสมาชิกไม่เพียงพอ จะทำการจ้างแรงงานที่มีอยู่ในตำบลเข้ามาช่วยในฤดูกาลผลิต รายได้ ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี โดยแยกเป็นหมู่บ้านดังนี้ อันดับ หมู่บ้าน รวมรายได้ของหมู่บ้าน/(เฉลี่ยต่อคน/ปี) 1 ตะเคียน 74,930.41 2 สกล 69,588.66 3 รุน 72,432.99 4 ใหม่ดงเย็น 52,685.64 5 ร่มราษฎร์ 59,472.91 6 โคกวัด 87,740.60 7 โพธิ์ทอง 57,355.39 8 สกลพัฒนา 64,778.32 9 ตะเคียน 55,023.68 ประชาชนตำบลตะเคียน มีรายได้เฉลี่ย 64,129.96 บาทต่อคน/ปี โดยเฉลี่ยวันละ 175.70 บาทต่อคน/ปี >>>ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูล จปฐ. ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูลด้านการเกษตร การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในตำบลตะเคียน ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพทำนาข้าว ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวหอมมะลิ พันธ์ 105, กข 15 ซึ่งมีลักษณะหอมเหมือนใบเตย เป็นข้าวเจ้าชนิดไวต่อช่วงแสง ต้นข้าวสูงประมาณ 140 – 150 เซนติเมตร ข้าวจะออกดอกประมาณวันที่ 20 ตุลาคม และสุกแก่เก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี นอกจากนี้ เกษตรกรตำบลตะเคียนยังประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกผักปลอดสารพิษ และการปลูกพืชสมุนไพ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 1) ปริมาณน้ำฝน -ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตรของตำบลตะเคียน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 มีปริมาณน้ำฝนที่ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร 2)แหล่งน้ำธรรมชาติ - ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปีของแหล่งน้ำธรรมชาติประกอบด้วย แม่น้ำ,ห้วย/ลำธาร,คลองและหนองน้ำ/บึง ,ตำบลตะเคียนมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรตลอดทั้งปี และการเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร ไม่ทั่วถึงในการใช้น้ำเพื่อการเกษตร 3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น - ความเพียงพอของปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปีของแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นประกอบด้วย แก้มลิง,อ่างเก็บน้ำ,ฝาย, มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร เป็นการสำรวจข้อมูลด้านแล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) โดยสำรวจบ่อบาดาลสาธารณะ บ่อน้ำตื่นสาธารณะ ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) แหล่งน้ำธรรมชาติของหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 ของตำบลตะเคียน มีแหล่งน้ำไม่เพียงพอในการอุปโภค-บริโภค ตลอดทั้งปี และมีการเข้าถึงแหล่งน้ำของหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 ไม่ทั่วถึง สรุปคือ ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีน้ำกิน น้ำใช้ ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 7. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม การนับถือศาสนา ประชาชนทั้งตำบลเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนาสถานทางพุทธศาสนาให้บริการประชาชน จำนวน 7 แห่ง 1) วัดสันติวิเวก ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 1,9 2) วัดศรีสกล ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 2,8 3) วัดสว่างอรุณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 3,6 4) วัดใหม่ดงเย็นธรรมาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 4 5) วัดราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 5 6) วัดโพธิ์ทองวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 7 >>>ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ตำบลตะเคียน ณ พ.ศ. 2561 ประเพณีและงานประจำปี เช่น ประเพณีสู่ขวัญข้าว,เรือมตรด ประเพณีสู่ขวัญข้าว ในบางท้องถิ่นจะเรียกว่า บุญคูณลาน(แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ,บุญกองข้าว (แถบภาคตะวันออก) การทำบายศรีสู่ขวัญข้าว ก่อนนำข้าวเข้ายุ้งฉางเพื่อเก็บไว้บริโภคและค้าขายต่อไป เป็นพิธีที่เชื่อกันว่าจะทำให้ชาวนาได้ผลผลิตข้าวอุดมสมบูรณ์ตลอดไปชาวตำบลเขาสามสิบ ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนา ประเพณีเรือมตรด คือรำตรุษสงกรานต์ เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวอีสานใต้มาตั้งแต่โบราณ มีความเชื่อเป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนานในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยสมัยก่อนที่ใช้เดือนเมษายนของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษถิ่น มีประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เขมร ลาว กูย ที่ประสานกลมกลืนและโดดเด่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ตำบลตะเคียน มีกลุ่มประกอบอาชีพ ได้แก่กลุ่มทอผ้าไหม บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1,6,9 กลุ่มกรอหญ้าคา หมู่ที่ 2,8 กลุ่มโรงสีชุมชน หมู่ที่ 6,1และกลุ่มปลูกพืชสมุนไพร หมู่ 1,3 8 ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำธรรมชาติ 1) ลำน้ำ ห้วย ได้แก่ ห้วยจองกอ ห้วยรุน ห้วยพอก ห้วยยาง ห้วยชมพู ห้วยสะพาน ห้วยผีปอบ และห้วยยายเตียง 2) บึง หนอง อ่างเก็บน้ำ ได้แก่ หนองตะเคียน อ่างเก็บน้ำบ้านร่มราษฎร์ อ่างเก็บน้ำบ้านสกล อ่างเก็บน้ำบ้านโพธิ์ทอง และหนองผือ ป่าไม้ สภาพพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้ง มีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เช่น ไม้มะค่าโมง, ไม้มะค่าแต้, ไม้ประดู่, ตะเคียนหิน, ยางนา, ชิงชัน, ตะเคียนทอง, พยุง, เคี่ยมคะนอง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีไม้พื้นล่างและกล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น เฟิร์นชนิดต่างๆ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

119715
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
117
514
631
103943
16503
20777
119715

Your IP: 3.230.119.106
2020-09-28 08:26

การบริหารงาน