ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติท้องถิ่น

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ต่อเติมอาคาร/ดินขุด-ดินถม

กองช่าง

pdf

cba22

Size: 329.09 KB
Hits : 28
Date added: 2561-11-27
pdf

land2

Size: 173.01 KB
Hits : 15
Date added: 2561-11-27

จดหมายข่าว

แบบบ้านเพื่อประชาชน

การจัดหาพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง

# Title Version Description Size Hits Download
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 1.32 MB 49 Download Preview
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14.47 MB 22 Download Preview
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 624.95 KB 24 Download Preview
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 783.26 KB 18 Download Preview
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 879.38 KB 22 Download Preview
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 1.13 MB 23 Download Preview
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 1.11 MB 23 Download Preview
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 903.89 KB 23 Download Preview
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 1.13 MB 21 Download Preview
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 936.38 KB 26 Download Preview
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 876.84 KB 27 Download Preview

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

# Title Version Description Size Hits Download
การเปิดเผยราคากลาง หมู่ 1 86.53 KB 23 Download Preview
การเปิดเผยราคากลาง หมู่ 6 88.18 KB 23 Download Preview
การเปิดเผยราคากลาง หมู่9 106.39 KB 22 Download Preview
การเปิดเผยราคากลาง หมู่ 4 103.95 KB 20 Download Preview
แบบสรุปราคากลาง คสล. ม. 8 1.59 MB 22 Download Preview
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 8 2.27 MB 19 Download Preview
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก 431.82 KB 17 Download Preview
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายแนด จารัตน์ ถึงบ้านนางอิด สุดทวี บ้านสกลพัฒนา หมู่ที่ 8 488.79 KB 11 Download Preview
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 1.88 MB 18 Download Preview
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านร่มราษฎร์ หมู่ที่ 5 ต.ตะเคียน 1.41 MB 14 Download Preview

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

# Title Version Description Size Hits Download
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 149.37 KB 46 Download Preview

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

# Title Version Description Size Hits Download
แผนป้องกันการทุจริตปี-61-64-ใช้ปัจจุบัน 969.22 KB 22 Download Preview
คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 454.57 KB 88 Download Preview

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

# Title Version Description Size Hits Download
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 159.65 KB 16 Download Preview
มาตรฐานตำแหน่ง อบจ. 15.95 MB 1 Download
มาตรฐานตำแหน่งเทศบาล 15.95 MB 10 Download
มาตรฐานตำแหน่ง อบต. 760.78 KB 16 Download
เอกสารแนบท้ายประกาศ 15.95 MB 11 Download
การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 104.58 KB 14 Download Preview
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 ฉบับ 77.48 KB 19 Download Preview
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง 29.83 KB 18 Download Preview

โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

# Title Version Description Size Hits Download
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โอนครั้งที่ 12 - 14 3.82 MB 48 Download Preview
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โอนครั้งที่ 15 - 16 2.73 MB 23 Download Preview
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 2.42 MB 26 Download Preview
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โอนครั้งที่ 1 2.25 MB 17 Download Preview
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โอนครั้งที่ 2 4.14 MB 18 Download Preview
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โอนครั้งที่ 3 1.63 MB 14 Download Preview
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โอนครั้งที่ 4 1.57 MB 24 Download Preview
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โอนครั้งที่ 5 2.09 MB 24 Download Preview
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โอนครั้งที่ 6 2.29 MB 22 Download Preview
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โอนครั้งที่ 7 2.36 MB 25 Download Preview
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โอนครั้งที่ 8 - 9 4.78 MB 17 Download Preview
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โอนครั้งที่ 10 - 11 4.07 MB 24 Download Preview
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โอนครั้งที่ 12 - 18 15.42 MB 37 Download Preview
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 2.91 MB 28 Download Preview
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 2.13 MB 17 Download Preview
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 2.35 MB 13 Download Preview
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 1 1.71 MB 20 Download Preview
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 2 3.44 MB 16 Download Preview
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 3 2.18 MB 21 Download Preview
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 4 1.72 MB 18 Download Preview
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 5 1.68 MB 18 Download Preview
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 9 2.46 MB 17 Download Preview
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 8 1.66 MB 17 Download Preview
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 6 1.66 MB 19 Download Preview
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 7 2.77 MB 49 Download Preview
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนครั่งที่ 2, 3 3.42 MB 770 Download Preview

คู่มือการให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

# Title Version Description Size Hits Download
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 43.28 KB 66 Download Preview
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561-2565 484.56 KB 120 Download Preview
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล แล 25.68 KB 10 Download Preview
การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาไทย-กัมพูชา ประจำปี 2562 4.82 MB 112 Download Preview
คำสั่งที่ 351/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2.28 MB 159 Download Preview
หนังสือที่ สร 79001/384 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการแห่เทียนพรรษาเชื่อมสัมพันธไม่ตรีไทย-กัมพูชา ประจำปี 2562 1.12 MB 23 Download Preview
หนังสือที่ สร 79001/385 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2.08 MB 65 Download Preview

แผนพัฒนาการศึกษา

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการงานกิจการสภา

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  (Community Justice)

รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีรอบ 6 เดือน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กฎ ระเบียบ คำสั่ง อบต.ตะเคียน

จำนวนผู้เข้าชม

120524
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
435
491
1440
103943
17312
20777
120524

Your IP: 3.234.250.24
2020-09-29 19:36

การบริหารงาน